POP3, 2.5: Weidevogels, biodiversiteit, en landschap, subsidie
Heeft u initiatieven waarvoor u POP3 subsidie wilt aanvragen? Het is nog onzeker of hiervoor in 2019 nog een mogelijkheid komt.

Achtergrond

Met deze maatregel kan subsidie worden verleend voor niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor weidevogels, biodiversiteit en landschap. Met de subsidies worden projecten gestimuleerd waarmee de leefgebieden voor weidevogels, de biodiversiteit en het landschap worden verbeterd.

Een niet-productieve investering is een investering die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg heeft.

Voorbeelden van niet-productieve investeringen zijn: inrichtingsmaatregelen voor specifieke soorten, aanleg en inrichting van landschapselementen en inrichting van weidevogelkerngebieden.

Indienen aanvraag

Verwachting is dat voor deze maatregel geen openstellingsperiode meer komt in de resterende POP3 periode.

Voorwaarden

Niet alle investeringen komen voor subsidie in aanmerking. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:

 • Uitvoering is nog niet gestart, oftewel er is nog geen financiële overeenkomst gesloten.
 • De investering moet gedaan worden in landbouwgebied of een directe relatie hebben met de landbouw.

Aanpak

U dient uw aanvraag in via het POP3 webportal. Hier dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op: www.eherkenning.nl/.

Het opsturen van gegevens als gevolg van een verzoek om aanvullende informatie kunt u eveneens via bovenstaande weblink uitvoeren.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

 • Projectplan (zie format onder ‘formulieren’).
 • Begroting.
 • Een verklaring onderneming niet in moeilijkheden.

Voordat aanvraag via portaal wordt ingediend is het POP3 team bereid om vooraf te toetsen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP3 team via .

Wet- en regelgeving

Subsidie

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
 • kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs
 • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied
 • de kosten van haalbaarheidsstudies
 • niet verrekenbare of compensabele BTW
 • personeelskosten
 • voorbereidingskosten

Voorbereidingskosten kunnen uitsluitend bestaan uit:

 • de kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs
 • de kosten van adviezen over duurzaamheid op milieu- en economisch gebied
 • de kosten van haalbaarheidsstudies
 • personeelskosten van architecten, ingenieurs en adviseurs in loondienst van de subsidieontvanger, van in loondienst geschreven adviezen en haalbaarheidsstudies als bedoeld onder de 2e en 3e bullet.

De hoogte van de subsidie is 100% van de subsidiabele kosten.

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt verder beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria:

 • Mate van effectiviteit van de activiteit (wegingsfactor 3).
 • Mate van efficiency (wegingsfactor 2).
 • Mate van haalbaarheid van de activiteit (wegingsfactor 1).
 • Mate van urgentie (wegingsfactor 1).

In het openstellingsbesluit wordt de invulling van bovenstaande criteria verder toegelicht.

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt