Buurtbussen (§ 6 en § 7 SRM 2017)
Buurtbussenverenigingen rijden busroutes met een vaste dienstregeling, waarbij de busjes worden bestuurd door vrijwilligers. Het materieel wordt ter beschikking gesteld door de vervoerder, die hiervoor een bijdrage van de provincie ontvangt. De buurtbusvereniging ontvangt ook een bijdrage van de provincie, voor het in stand houden van de vereniging. Ook bestaat de mogelijkheid om eenmalig subsidie aan te vragen voor de oprichting van een nieuwe buurtbusvereniging. Vrijwilligers hoeven daardoor niet te wachten tot zij een boekjaarsubsidie kunnen aanvragen en deze ook uitgekeerd krijgen, maar worden in staat gesteld om al gedurende het lopende jaar hun initiële kosten vergoed te krijgen. De subsidies voor de oprichting en instandhouding van buurtbusverenigingen kunnen gelet op de hiermee gemoeide bedragen en rekening houdend met het Uniform Subsidiekader direct worden vastgesteld zonder subsidieverlening.

Vereisten

Een aanvraag om subsidie kan alleen worden ingediend door buurtbusverenigingen (in oprichting).

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum,  of 0704416622.

Termijn

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag