Detailhandel, planvormingsubsidieDeze subsidieregeling is momenteel gesloten. Er kan nu geen subsidie worden aangevraagd.

De provincie wil de kwaliteit en het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden, waarbij een brede samenwerking plaatsvindt tussen winkeliers, ondernemers en de gemeente, stimuleren.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 1. Het opstellen van een meerjarenprogramma voor het oprichten of verder ontwikkelen van een winkeliers- of ondernemersvereniging.
 2. Het uitvoeren van oriënterend vooronderzoek, gericht op het doen van een in voldoende mate ondersteund verzoek aan een gemeente tot het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijven-investeringszones.
 3. Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, quickscan of het maken van een businesscase ten behoeve van de kwaliteit en het functioneren van een winkelgebied door:
  - het compacter maken van een winkelgebied en / of
  - saneren van buiten een winkelgebied verspreid liggend winkelaanbod.
 4. Het door een gebieds- of centrummanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau laten maken van een analyse van kansen en verbeterpunten voor een winkel- of centrumgebied op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk functioneren.

Ter toelichting op bovenstaande activieiten, het volgende:

Activiteit 1:
In centra waar winkeliers en ondernemers samenwerken, functioneert het winkel- en centrumgebied vaak ook beter. Daarom stimuleert de provincie onderlinge samenwerking. Als er nog geen samenwerking bestaat, of als de wens bestaat om de samenwerking te verbeteren, kan subsidie worden aangevraagd voor het opstellen of actualiseren van een meerjarenprogramma waarin de basis wordt gelegd voor die samenwerking met bijvoorbeeld voorstellen voor projecten en een begroting. De daadwerkelijk uitvoering van die projecten komt niet in aanmerking voor subsidie.

Activiteit 2:

Naast het aanvragen van subsidie voor een oriënterend vooronderzoek i.h.k.v. het oprichten van een BIZ is het ook mogelijk subsidie aan te vragen voor haalbaarheidsonderzoek i.h.k.v. het verlengen van een lopende BIZ.

Activiteit 3:

Naast de hierboven onder punt 3 genoemde activiteiten, valt hier ook het aanvragen van subsidie onder voor het laten inventariseren van (verborgen) plancapaciteit detailhandel. Het doel hiervan is om een eerste stap te kunnen zetten naar vervolgens beleidsmatige en juridische sanering van ongewenste plancapaciteit detailhandel. Zie voor meer informatie en achtergrond: https://retailland.nl/handreiking-saneren-plancapaciteit/.

Activiteit 4:

De analyses van kansen en verbeterpunten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden moeten betrekking hebben op de fysieke ruimte in het winkel- en centrumgebied. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Optimalisatie looproute / winkelrouting.
 • Verbeteren bereikbaarheid en parkeren.
 • Tegengaan en voorkomen leegstand.
 • Compact kernwinkelgebied binnen breder centrum met andere functies als horeca, leisure en maatschappelijke voorzieningen.
 • Aanpak openbare ruimte en beeldkwaliteit (o.a. gevels en uitstraling panden).
 • Optimaliseren locatie publiekstrekkers.

Er kan dus geen subsidie worden aangevraagd voor het laten uitvoeren van (onderzoek naar) reclame- en marketingcampagnes, loyaltyprogramma’s, en dergelijke.

Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan winkeliers- en ondernemersverenigingen die in de betreffende winkel- en centrumgebied actief zijn, een stichting BIZ, of aan een gemeente.

De onderstaande centra kunnen geen aanspraak maken op subsidie tijdens de openstelling van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

Centra die geen aanspraak maken
Rijnmond Zuid-Holland Zuid Haaglanden Holland Rijnland Midden Holland
Rotterdam binnenstad Dordrecht binnenstad Den Haag binnenstad Leiden binnenstad Gouda binnenstad
Rotterdam Alexandrium 1 Zoetermeer Stadshart
Rotterdam Zuidplein Rijswijk in de Boogaard
Delft binnenstad
Leidschendam Leidsenhage

Voorwaarden

 • De subsidieregeling wordt opengesteld voor een groot aantal specifiek benoemde winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal beleid zijn aangeduid als ‘te optimaliseren centrum’ of ‘overig centrum’. Zie voor een nadere toelichting de ‘Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland’ en de onderaan deze pagina opgenomen lijst met centra die tijdens deze openstelling zijn uitgesloten voor subsidie’.
 • Het winkel- en of centrumgebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd bestaat uit ten minste 5 winkels.
 • De aanvraag moet vergezeld gaan van commitmentbrieven, waaruit blijkt dat de ‘andere’ partijen’ het project ondersteunen en een offerte van de partij die het project, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, gaat uitvoeren.
 • De aanvraag wordt pas door de provincie in behandeling genomen als deze volledig is. Voor alle voorwaarden: zie de Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland.

Aanpak

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’. Wij adviseren u gebruik te maken van het ‘e-formulier’. Dit versnelt de behandeling van de aanvraag en bovendien kunt u dan ook overige correspondentie toevoegen met ons ‘e-formulier correspondentie’.
Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder www.zuid-holland.nl/loket/subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager wel de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken, maar de datum waarop de aanvraag volledig is geldt als indiendatum. Toewijzing vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met Floris Hendriksen 0704417712  of Aty de Wolf 0704417208 

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Voor de openstelling van de subsidieregeling van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 is €500.000 beschikbaar.

De hoogte van de subsidie per project bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot en met €10.000. Als de subsidiabele kosten van het project meer dan €10.000,00 zijn, dan bedraagt de subsidie €7.500 plus 50% van de subsidiabelekosten boven de €10.000,00. In totaal kan nooit meer dan €20.000 subsidie per project worden verleend.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus Postbus 90602
2509 LP Den Haag