BegrotingssubsidiesBegrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend kan worden expliciet op de begroting van Provincie Zuid-Holland staat.

Een begrotingssubsidie kan zowel een project- als een boekjaarsubsidie zijn.

Een projectsubsidie is een subsidie voor een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en zijn gericht op een specifiek eindresultaat.

Boekjaarsubsidies worden voor 1 of meer boekjaren verstrekt voor activiteiten die behoren tot de structurele activiteiten die de subsidieontvanger gewoonlijk in het kader van zijn alledaagse bedrijfsvoering ontplooit.

We spreken dan ook over begroting-projectsubsidies en begroting-boekjaarsubsidies.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Een aanvraag voor een begroting-projectsubsidieaanvraag moet zijn ingediend voordat de projectperiode van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd start.

Een aanvraag voor een begroting-boekjaarsubsidie moet zijn ingediend voor 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier Projectsubsidie’ dan wel het ‘aanvraagformulier Boekjaarsubsidie’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via uidholland@pzh.nl of via 0704416622.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Bezoekadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon 0704416611