Bevorderen intergemeentelijke samenwerking, subsidie



Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten, die zijn gericht op het bevorderen van de meningsvorming of standpuntbepaling van colleges van burgemeester en wethouders of gemeenteraden met betrekking tot intergemeentelijke samenwerking of een bredere oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de betrokken gemeenten. Een evaluatie van bestaande samenwerking kan daarvan onderdeel uitmaken. Ook is het mogelijk een subsidie aan te vragen voor een onderzoek naar de behoefte uit de samenleving voor een participatievisie of visie op kernenbeleid of het inhuren van capaciteit voor het ontwikkelen van een dergelijke visie. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

Voorwaarden

Uitsluitend gemeenten en/of samenwerkingsverbanden, zoals waterschappen.

Aanpak

Gemeenten en samenwerkingsverbanden nemen zelf het initiatief.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’

Contact

Met vragen kunt u terecht bij Meike Broekman, via of via 0650052771.

Termijn

Subsidieaanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP De Haag