Detailhandel, subsidieregeling Zuid-HollandDe provincie wil de kwaliteit en het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden, waarbij een brede samenwerking plaatsvindt tussen winkeliers, ondernemers, de gemeente en andere actoren, stimuleren. Om die reden kan voor verschillende activiteiten subsidie worden aangevraagd, waarbij die activiteiten in zijn algemeenheid moeten leiden tot het in stand houden en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden.

Subsidiabele activiteiten

Er kan voor 7 verschillende soorten activiteiten subsidie worden aangevraagd:

Subsidiabele activiteiten onderlinge samenwerking:

 1. Plan of meerjarenprogramma voor het oprichten of verder ontwikkelen van een winkeliers- of ondernemersvereniging
 2. Plan of meerjarenprogramma om de onderlinge samenwerking tussen betrokken actoren van een winkel- of centrumgebied te verbeteren
 3. Oriënterend vooronderzoek, gericht op het doen van een in voldoende mate ondersteunend verzoek aan een gemeente tot het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Subsidiabele activiteiten planvormingsfase:

4. Planvormingsproject gericht op compacter maken winkelgebied, saneren verspreid liggend winkelaanbod of saneren van detailhandel

5. Planvormingsproject door een gebieds- of centrummanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk functioneren.

Subsidiabele activiteiten uitvoeringsfase:

6. Uitvoeringsproject gericht op compacter maken winkelgebied, saneren verspreid liggend winkelaanbod of saneren van detailhandel

7. Uitvoeringsproject door een gebieds- of centrummanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk functioneren.

Toelichting subsidiabele activiteiten

Activiteit 1:

In centra waar winkeliers en ondernemers samenwerken, functioneert het winkel- en centrumgebied vaak beter. Daarom stimuleert de provincie onderlinge samenwerking. Als er nog geen samenwerking bestaat, of als de wens bestaat om de samenwerking te verbeteren, kan subsidie worden aangevraagd voor het opstellen of verder ontwikkelen van een plan of meerjarenprogramma waarin de basis wordt gelegd voor die samenwerking binnen een winkeliers- en of ondernemersvereniging.

Activiteit 2:

Naast het verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen een winkeliers-of ondernemersvereniging kan ook subsidie worden aangevraagd voor het laten maken van een plan of meerjarenprogramma om de onderlinge samenwerking tussen betrokken partijen of actoren van een winkel- of centrumgebied te verbeteren. De focus ligt dan breder dan alleen een winkeliers- of ondernemersvereniging, zoals aangegeven onder Activiteit 1.

Activiteit 3:

Naast het aanvragen van subsidie voor een oriënterend vooronderzoek in het kader van het oprichten van een BIZ is het ook mogelijk subsidie aan te vragen voor haalbaarheidsonderzoek in het kader van het verlengen van een lopende BIZ.

Activiteit 4 +5:

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een planvormingsproject. Een planvormingsproject is een project waarvan de activiteiten leiden tot een businesscase, quickscan, haalbaarheidsonderzoek, inventarisatie of centrumvisie.

Onderwerpen waar een planvormingsproject betrekking op dient te hebben die valt onder Activiteit 4, zijn het compacter maken van een winkelgebied, het saneren van buiten het winkelgebied gelegen verspreid liggend winkelaanbod en het saneren van detailhandel (al dan niet alleen papieren plancapaciteit in bestemmingsplannen) om tot een reductie van het aanbod te komen.

Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor een planvormingsproject dat zich in brede zin richt op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en functioneren van winkel- en centrumgebieden. Voorbeelden van onderzoeksthema’s van een planvormingsproject dat valt onder Activiteit 5 zijn bijvoorbeeld:

 • Het optimaliseren van de winkel- en looprouting
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeren
 • Aanpak openbare ruimte en beeldkwaliteit (gevels en uitstraling panden)
 • Het optimaliseren van de locatie van publiekstrekkers
 • Toevoegen van andere functies zoals horeca, wonen, leisure en maatschappelijke voorzieningen

Activiteit 6 + 7:

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een uitvoeringsproject waarvan de activiteiten leiden tot de uitvoering van een businesscase, quickscan, haalbaarheidsonderzoek of centrumvisie. Bij de subsidieaanvraag voor een uitvoeringsproject dient aangegeven te worden aan welke van deze onderzoeken danwel visie uitvoering of invulling gegeven gaat worden.

Onderwerpen waar een uitvoeringsproject betrekking op dient te hebben die valt onder Activiteit 6, zijn het compacter maken van een winkelgebied, het saneren van buiten het winkelgebied gelegen verspreid liggend winkelaanbod en het saneren van detailhandel (al dan niet alleen papieren plancapaciteit in bestemmingsplannen) om tot een reductie van het aanbod te komen.

Ten slotte kan er onder Activiteit 7 subsidie worden aangevraagd voor een uitvoeringsproject dat zich in brede zin richt op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en functioneren van winkel- en centrumgebieden. Thema’s waar een uitvoeringsproject betrekking op kan hebben, zijn hetzelfde als benoemd onder Activiteit 5.

Voorbeelden van uitvoeringsprojecten die vallen onder Activiteit 6 en 7 zijn bijvoorbeeld:

 • Inzet van een transformatiemanager of een aanjaagteam om een centrumgebied compacter te maken, detailhandel te verplaatsen of transformaties naar andere functies zoals wonen te stimuleren
 • De vertaling van de gemaakte beleidskeuzes uit een integrale centrumvisie (planvormingsproject) in een nieuw ‘bestemmingsplan centrum’
 • Een gemeentelijke subsidieregeling voorbereiden om de transformatie van detailhandel naar andere functies of verplaatsing van winkeliers extra op gang te brengen

De daadwerkelijke aanpassingen in de fysieke ruimte (zoals de sloop/herbouw van winkelpanden, het aanbrengen van groen, straatmeubilair, verlichting of versiering) vallen nadrukkelijk niet onder deze subsidieregeling.

Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan winkeliers- en ondernemersverenigingen die in de betreffende winkel- en centrumgebied actief zijn, een stichting BIZ, of aan een gemeente.

Voorwaarden

 • De subsidieregeling wordt opengesteld voor reguliere winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal beleid zijn aangeduid als ‘te versterken centrum’, ‘te optimaliseren centrum’ of ‘overig centrum’. Zie voor een nadere toelichting de Subsidieregeling detailhandel Zuid-Holland, bij Wet- en regelgeving
 • Het winkel- en of centrumgebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd bestaat uit ten minste 5 winkels
 • De aanvraag moet vergezeld gaan van commitmentbrieven, waaruit blijkt dat de ‘andere’ partijen’ het project ondersteunen en een offerte van de partij die het project, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, gaat uitvoeren
 • De aanvraag wordt pas door de provincie in behandeling genomen als deze volledig is. Voor alle voorwaarden: zie de Subsidieregeling detailhandel Zuid-Holland bij Wet- en regelgeving

Aanpak

Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 juni 2021 tot en met 31 december 2021.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u de pdf-versie van het ‘aanvraagformulier’. Wij adviseren u gebruik te maken van het ‘e-formulier’. Dit versnelt de behandeling van de aanvraag en bovendien kunt u dan ook overige correspondentie toevoegen met ons ‘e-formulier correspondentie’.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder http://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager wel de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken, maar de datum waarop de aanvraag volledig is geldt als indiendatum. Toewijzing vindt plaats als het subsidieplafond nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt €500.000 voor de openstelling van de subsidieregeling van 3 juni 2021 tot en met 31 december 2021.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met Floris Hendriksen 0611603352 / of Tjeu Paffen / 0625727786 .

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Subsidie

De hoogte van de subsidie per project bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot en met €10.000. Als de subsidiabele kosten van het project meer dan €10.000,00 zijn, dan bedraagt de subsidie €7.500 plus 50% van de subsidiabele kosten boven de €10.000. In totaal kan nooit meer dan €20.000 subsidie per project worden verleend.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus Postbus 90602
2509 LP Den Haag