Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek: journalistieke productiesJournalisten en mediaorganisaties kunnen bij het Zuid-Hollands Mediafonds een provinciale subsidie aanvragen als bijdrage aan een journalistieke productie. Op die manier wil de provincie kwaliteitsjournalistiek van lokale en regionale media in Zuid-Holland stimuleren en zo bijdragen aan een goed geïnformeerde samenleving. De subsidie leidt tot journalistieke producties die de inwoner van Zuid-Holland informeert over wat er in zijn of haar omgeving speelt.

Voorwaarden

U kunt een subsidieaanvraag digitaal of per post indienen. We willen u vragen vooral digitaal in te sturen zodat wij u eerder kunnen wijzen op eventuele onvolledigheden en de verwerking van uw aanvraag sneller verloopt.

Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’. Bent u een mediaorganisatie, zorg dan dat u over digitale ondertekening beschikt via E-herkenning niveau 2+. Let op: het aanvragen van e-herkenning kan makkelijk enkele dagen duren. Zorg dus nu al voor uw e-herkenning zodat u uw aanvraag straks meteen digitaal kunt ondertekenen.

Bent u als aanvrager een natuurlijk persoon dan kunt u uw e-formulier digitaal ondertekenen met DigiD.

Voor een aanvraag per post gebruikt u het Aanvraagformulier hiernaast.

Verder de belangrijkste voorwaarden:

 • U bent een natuurlijk persoon werkzaam als journalist of u bent een mediaorganisatie in Zuid-Holland.
 • Indien u als natuurlijk persoon een aanvraag indient, beschikt u over een toezegging van een mediaorganisatie dat de productie in principe wordt gepubliceerd dan wel uitgezonden.
 • De productie draagt bij aan nieuwe of betere informatie voor de inwoner van Zuid-Holland wat er in zijn of haar omgeving speelt.
 • U kunt voor de bewuste productie niet terecht voor subsidie bij een gemeentelijk mediafonds in Zuid-Holland (Leiden of Delft bijvoorbeeld).
 • De productie is na realisatie gratis en digitaal toegankelijk voor iedereen.
 • De productie is uiterlijk 9 maanden na toekenning van de subsidie gepubliceerd dan wel uitgezonden.
 • De mediaorganisatie is financieel gezond (aanvrager of co-producent).

Criteria om in aanmerking te komen

In de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek zijn onder Hoofdstuk 3 Journalistieke producties, artikel 23, de toetsingscriteria beschreven waarmee een onafhankelijke selectiecommissie de aanvragen beoordeelt. Een verdere uitleg staat onder Toelichting, bladzijde 10 (link naar de regeling staat onderaan deze pagina).

De criteria waarop de aanvraag kan scoren, zijn:

 1. Actueel/maatschappelijke relevant: Het onderwerp legt belangrijke en nieuwe feiten, samenhangen en verbanden bloot. Het geeft de inwoners meer inzicht in een (nieuwe) maatschappelijke ontwikkeling of draagt bij aan de oplossing van een (nieuw) maatschappelijk probleem.
 2. Kwaliteit/diepgangHet project moet inhoudelijk of qua invalshoek en benadering uitstijgen boven de reguliere journalistiek. Vraagstelling, onderzoek en resultaat moeten onderling samenhangend zijn.
 3. Journalistiek vernieuwend: Het gaat om producties die vernieuwend zijn in aanpak en inspirerend voor vakgenoten. Denk aan het inzetten van nieuwe journalistieke competenties maar of nieuwe technologie of software.
 4. Het gaat dan om vragen als: wat kan deze productie teweeg brengen? In welke mate gaat dit het denken veranderen? Ook kan bij de aanvraag worden onderbouwd hoe de aanvrager de impact of het bereik van de productie denkt te vergroten.

Bonuscriteria zijn:

 1. Kleinere gemeente: De regeling wil met name de kwaliteitsjournalistiek aanmoedigen met onderwerpkeuzes uit de kleinere gemeenten in Zuid-Holland. Onderwerpen die spelen in gemeenten kleiner dan 75.000 inwoners, worden extra gehonoreerd.
 2. Co-productie: Samenwerking met andere mediaorganisatie wordt extra beloond. Bij de mate van samenwerking wordt gekeken naar een onderbouwing van de organisatie, onderlinge afspraken en effectiviteit van de samenwerking. Meer partijen leveren in potentie meer punten op.

Aanpak

Allereerst wordt gekeken of u in aanmerking komt voor subsidie en of uw aanvraag volledig is. Is dit het geval dan volgt een inhoudelijke beoordeling van het voorstel en het dekkingsplan door een onafhankelijke selectiecommissie van deskundigen. Ook kent de commissie iedere aanvraag een bepaald aantal punten toe. Op basis hiervan rangschikken Gedeputeerde Staten de aanvragen op basis waarvan de subsidiebeschikkingen volgen. Aanvragen die volgens de commissie minder dan 60 punten hebben gescoord, vallen op basis hiervan af. Meer info: selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds.

Tegen een afwijzing kan bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Contact

Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek: journalistieke producties

Termijn

Een aanvraag voor subsidie kan tweemaal per kalenderjaar worden ingediend: van 1 januari tot en met 21 januari respectievelijk van 1 september tot en met 21 september.

Ook goed om te weten

Voor de eerste aanvraagronde van 2021 voor het Zuid-Hollands Mediafonds houdt de provincie op 6 januari 2021 van 11.00 tot 12.00 uur een speciale voorlichtingsbijeenkomst per webinar. Aanmelden kan via een mail naar onder vermelding van naam, medium (voor freelancers: medium met wie u een journalistieke productie overweegt te maken) en contactgegevens. Mocht u al specifieke vragen hebben, dan kunt u die alvast doorgeven bij de aanmelding zodat we ons hierop kunnen voorbereiden.

Verder:

 • Er kan maximaal 80 procent van de subsidiabele kosten voor het journalistieke project aan subsidie worden aangevraagd, tot een maximum van €25.000.
 • Het minimumsubsidiebedrag is €1.500.
 • Bij twijfel over de integriteit van de aanvrager kan de provincie onder de wet Bibob de aanvraag weigeren/intrekken.

Vragen over de regeling? Neem contact op met Edward Sterenborg, 0650260523 en via .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt