MKB-Deals Zuid-Holland, subsidieDe provincie Zuid-Holland zet in op een toekomstbestendig midden- en kleinbedrijf (mkb) in Zuid-Holland. Om dit te bereiken wil de provincie met gemeenten en bedrijfsleven in de regio ‘MKB-deals’ sluiten en uitvoeren. MKB-Deals zijn bestuurlijke afspraken met gemeenten en bedrijfsleven met als doel het ondernemersklimaat in Zuid-Holland te versterken. Met het sluiten van MKB-Deals wil de provincie regionale samenwerking bij de ondersteuning van het mkb bevorderen en regio’s helpen om concrete plannen uit te voeren.

MKB-Deal & MKB-ambassadeur

Een MKB-Deal is een overeenkomst tussen ten minste 5 partijen, waaronder 3 Zuid-Hollandse gemeente, één ondernemersorganisatie en de provincie Zuid-Holland. Een MKB-Deal bevat een gezamenlijke aanpak en afspraken ter ondersteuning en versterking van het mkb. Het gaat daarbij om de ondersteuning van het mkb op de thema’s: toepassing van innovaties en nieuwe kennis, digitalisering, toegang tot talent en financiering, dienstverlening en netwerkvorming. De provincie Zuid-Holland heeft een mkb-ambassadeur aangesteld om regio’s te ondersteunen bij de totstandkoming en uitwerking van een MKB-Deal. Vanaf 1 januari vervult Linda van der Windt de functie van MKB-ambassadeur. Geïnteresseerde gemeenten en regio’s kunnen contact opnemen via: . Tijdig contact en afstemming met de provincie is noodzakelijk voor het sluiten van een MKB-Deal en het indienen van een subsidieaanvraag.

Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

Wanneer een MKB-Deal is gesloten stelt de provincie Zuid-Holland middelen beschikbaar om de MKB-Deal tot uitvoer te brengen via de subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een gemeente die deelneemt aan de MKB-Deal.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen is een ondertekende MKB-Deal nodig. De MKB-Deal is een overeenkomst met als doel het ondernemersklimaat voor het mkb in de provincie te versterken, gesloten tussen:

 • ten minste 3 gemeenten gelegen in de provincie Zuid-Holland
 • bedrijven gevestigd in de provincie Zuid-Holland of organisaties die de belangen van het bedrijfsleven behartigen
 • de provincie Zuid-Holland

De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die voortvloeien uit de MKB-Deal. De activiteit is gericht op de thema’s:

 • toepassing van innovatie en nieuwe kennis
 • digitalisering
 • toegang tot financiering
 • toegang tot talent
 • dienstverlening of
 • netwerkvorming

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • de kosten die de aanvrager maakt voor de coördinatie, projectleiding, ondersteuning en communicatie ter de uitvoering van de activiteit
 • kosten ter uitvoering van de activiteit

Voor alle voorwaarden: zie de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.

Contact

Met vragen neemt u contact op met bureau Economische Zaken met Roel van der Weij, via .

Termijn

Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze regeling wordt geplaatst. De aanvraagperiode sluit op 31 december 2023.

Op dit moment zijn tranche 1 en 2 gevuld en toegekend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina  Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt