Molens, subsidieDe provincie kan subsidie geven voor de instandhouding van traditionele windmolens. De Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 is gekoppeld aan rijksregelingen.

Met ingang van 1 december 2012 kan voor restauratie van molens - maar ook andere rijksmonumenten - subsidie worden aangevraagd via de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

Eigenaren van molens kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het plegen van onderhoud en het doen draaien van molens in Zuid-Holland via de Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013. Voor onderhoud aan een molen of standerdmolen verleent de provincie een maximale subsidie van ten hoogste 38% (zijnde €22.800)  van de maximale subsidiabele kosten van €60.000. Voor onderhoud aan een incomplete molen verleent de provincie een maximale subsidie van ten hoogste 14% (zijnde €8.400) van de maximale subsidiabele kosten van €60.000. De provincie verstrekt ook draaipremies.

Er kan ook subsidie aangevraagd  worden voor groot onderhoud. In de toelichting van deze regeling is een lijst opgenomen welke type werkzaamheden voor groot onderhoud in aanmerking komen.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bent moleneigenaar
  • U wilt subsidie voor het in stand houden of draaien van molens in Zuid-Holland
  • U maakt gebruik van rijksregelingen voor het in stand houden (uitgezonderd standerdmolens)
  • U omschrijft in uw plan duidelijk voor welke activiteiten u subsidie aanvraagt en wat de resultaten hiervan zijn

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum, via uidholland@pzh.nl of via 0704416622.

Termijn

Een subsidieaanvraag voor onderhoud en draaipremie kan worden ingediend van 1 september tot en met 30 november in het jaar voorafgaand aan de periode van 6 kalenderjaren waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

De jaarlijkse aanvraag om draaipremie kan worden ingediend van 1 januari tot en met de laatste dag van februari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de draaiactiviteiten zijn verricht. U kunt de draaipremie van het afgelopen draaijaar aanvragen, via het e-formulier Draaipremie Molens. Deze vindt u hiernaast.

Een subsidieaanvraag voor groot onderhoud kan worden ingediend van 1 augustus tot 1 oktober in het jaar voorafgaand aan de 2 jaren waarin gedacht wordt om groot onderhoud te plegen.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP De Haag