Natuurbeheer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie (SNL)Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

De provincie Zuid-Holland stelt geld beschikbaar voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer. Het aanvragen van subsidie gebeurt via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

Dit stelsel bestaat uit de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer waarmee het beheer van (agrarische) natuur en landschap wordt gesubsidieerd en uit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. De subsidie via deze laatste regeling bestaat uit het compenseren van de waardedaling, waarvan sprake is bij de omzetting van agrarische gronden naar natuur. Ook kunnen hier inrichtingsmaatregelen uit worden gesubsidieerd.

Subsidie voor agrarisch natuurbeheer kan uitsluitend worden aangevraagd door agrarische collectieven. Deze collectieven maken vervolgens met agrariërs afspraken over het uit te voeren beheer. Agrariërs met een nog lopende subsidiebeschikking kunnen deze nog wel uitdienen zoals u gewend bent. Vervolgaanvragen kunnen echter niet meer individueel gedaan worden.

Informatie over het landelijk subsidiestelsel en ook de wijze van subsidieaanvraag voor natuur- en landschapsbeheer vindt u op de webpagina Bij12 Subsidie aanvragen voor natuur en landschapsbeheer. Het subsidieaanvraagformulier is te vinden op de webpagina Aanvraagformulier Natuur- en Landschapsbeheer.

Voor het aanvragen van subsidie voor agrarisch natuurbeheer is informatie en het aanvraagformulier te vinden op de webpagina Bij12 Subsidie voor agrarisch natuurbeheer aanvragen.

Bij het stelsel horen ook het Natuurbeheerplan en het Openstellingsbesluit. Deze worden hieronder verder toegelicht.

Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan beschrijft de provincie het kader voor het natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast beschrijft het Natuurbeheerplan de doelen voor het natuur- en landschapsbeheer. Deze doelen, beschreven in beheertypen en landschapstypen, zijn uitgewerkt in de Index Natuur, Index Agrarisch en Index Landschap. U kunt deze raadplegen via de website Bij12 Index Natuur en Landschap.

Het Natuurbeheerplan bevat kaarten met de gebieden voor de volgende subsidieaanvragen:

  • Natuur- en landschapsbeheer: het beheer van natuurgebieden, zoals bossen en heide. Raadpleeg hiervoor de beheertypenkaart, onderdeel natuur. Daarop staat perceelsgewijs aangegeven welk type natuur nu aanwezig is. Voor dat type natuur kunt u onder voorwaarden beheersubsidie aanvragen.
  • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden, zoals later maaien om weidevogels te ontzien of niet bemesten. Raadpleeg hiervoor de kaarten met het leefgebied open grasland, open akkerland, natte dooradering, droge dooradering en de categorie water. U ziet dan of op uw terrein subsidie mogelijk is. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u een agrarisch collectief te zijn. Als individuele agrariër dient u zaken met het agrarische collectief in uw regio te doen.
  • Kwaliteitsimpuls natuur en landschap: het verbeteren of veranderen van natuurgebieden en landschapselementen en het omvormen van landbouwgrond naar natuurgebied.

Bekijk de kaart van het Natuurbeheerplan 2021.

De tekst van het 'Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2021 vindt u bij formulieren.

Openstellingsbesluit

In het jaarlijkse openstellingsbesluit staat hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld en waarvoor precies. In dit besluit worden ook de aanvraagperiode en aanvraagloketten bekendgemaakt. U vindt het 'Openstellingsbesluit 2020' bij formulieren.

Contact

Voor algemene informatie over subsidieverlening kunt u contact opnemen met de heer Buijserd, via 0704416956   of kijk op de website Bij12 Subsidiestelsel Natuur en Landschap.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt