Bedrijfsvervoer Wet sociale werkvoorziening (§ 10 SRM 2017)Bedrijfsvervoer is het vervoeren van werknemers door bedrijven zelf, daar waar geen goed openbaar vervoer aanwezig is. Deze wordt op basis van paragraaf 10 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 alleen gesubsidieerd voor werknemers die werkzaam zijn op grond van de Wet sociale werkvoorziening.

Vereisten

Een aanvraag om subsidie kan alleen worden ingediend door een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum,  of  0704416622.

Termijn

Aanvragen kunnen jaarlijks voor 1 oktober worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag