Experimenten vernieuwingen mobiliteit (§ 16B SRM 2017)De subsidie is voor experimenten met vernieuwingen, waarbij het openbaar vervoer beter benut wordt. Het gaat om projecten die bijdragen aan het aantrekkelijker en efficiënter maken van het openbaar vervoer, of van het vervoer van en naar een OV-halte. Daarbij hecht de provincie veel waarde aan het delen van de kennis die ontwikkeld wordt tijdens een experiment, bijvoorbeeld om succesvolle innovaties op een bredere schaal toe te kunnen passen.

Vereisten

Een aanvraag om subsidie kan uitsluitend worden ingediend door wegbeheerders die zijn gelegen buiten het regiegebied van de Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag, of door rechtspersonen die met toestemming van de wegbeheerder de hiervoor genoemde wegbeheerder subsidiabele activiteit kunnen uitvoeren.

De provincie toetst de subsidieaanvragen onder andere aan de Europese staatssteunregelgeving. Staatssteun omvat, kort gezegd, niet-marktconforme voordelen van de overheid aan bepaalde ondernemingen, waarmee het handelsverkeer ongunstig wordt beïnvloed. Indien hiervan sprake is, biedt de zogenaamde Algemene Groepsvrijstellingsverordening voor bepaalde categorieën steun de mogelijkheid deze onder voorwaarden direct te verlenen. Hierover dient de Europese Commissie via een kennisgeving te worden geïnformeerd. Als een aangevraagde subsidie leidt tot het verstrekken van onrechtmatige staatssteun, dan kan de provincie deze weigeren.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum,  of  0704416622.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt