Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe (§ 17 SRM 2017)Een deel van het mobiliteitsbudget is beschikbaar voor projecten in de Korte Termijn Aanpak (KTA). De KTA dient bij te dragen aan de ambities en doelstellingen van het Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe). De KTA omvat  infrastructurele maatregelen en structurele gedragsgerichte maatregelen om particulieren en werkgevers in de provincie Zuid-Holland bewust te laten kiezen voor duurzame vervoermiddelen die schoner, stiller en zuiniger zijn dan traditionele vervoermiddelen.

Paragraaf 17 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland bevat de juridische basis om voor deze projecten subsidie te verlenen aan werkgeversorganisaties, publiek-private samenwerkingsplatforms en gemeenten.

Vereisten

Een aanvraag voor subsidie dient te zijn voorzien van een door of namens de Programmaraad van het Gebiedsprogramma MoVe goedgekeurd plan van aanpak.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum,  of 0704416622.

Termijn

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt