Reizigersplatforms (§ 15 SRM 2017)Paragraaf 15 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 stelt regels rondom het verstrekken en vaststellen van subsidies voor het in stand houden van Reizigersplatforms in Zuid-Holland.

De maatschappelijke participatie van reizigers in het openbaar vervoer wordt geregeld via de Wet personenvervoer 2000. De provincie geeft hieraan invulling door het instellen van Reizigersplatforms en stelt deze financieel in staat de belangen van de reizigers op een goede wijze te behartigen.

Vereisten

Een aanvraag om subsidie kan alleen worden ingediend door reizigersplatforms.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum, uidholland@pzh.nl of 0704416622.

Termijn

Subsidies voor het volgende boekjaar kunnen jaarlijks voor 1 oktober worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag