Rijksmonumenten restauratie en herbestemming, subsidieDe provincie trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte, zoals bijvoorbeeld molens, kastelen en landgoederen, boerderijen en industrieel erfgoed en de in toenemende mate vrijkomende kerken. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie naast stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten, ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiesector bevorderen. Daarnaast wil de provincie herbestemming van rijksmonumenten bevorderen door het subsidiëren van duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen. Enige mate van openstelling is hierbij een voorwaarde, zodat meer mensen van het erfgoed in Zuid-Holland kunnen genieten.

Subsidieaanvragen voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen van rijksmonumenten

Ieder jaar, van 1 mei tot 1 juli kunnen subsidieaanvragen voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen worden ingediend ten behoeve van herbestemming van rijksmonumenten. Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier en het speciale begrotingsformulier.

Subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten

Ieder jaar, van 1 december tot 1 maart kunnen subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten worden ingediend.  Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier en het speciale begrotingsformulier.

Voorwaarden

Op rijksmonumenten die oorspronkelijk zijn gebouwd als woonhuis is deze subsidieregeling niet van toepassing. In de subsidieregeling staat de definitie over wat onder een woonhuis wordt verstaan.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’; voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

U wordt hierbij erop attent gemaakt dat u minimaal de volgende stukken nodig heeft voor het indienen van uw aanvraag voor restauratie:

  • Inspectierapport, niet ouder dan 2 jaar
  • Stabu-bestek
  • Kleurenfoto’s zowel detail als overzicht
  • (Bouw)tekeningen van bestaande en nieuwe situatie
  • (onherroepelijke) Omgevingsvergunning danwel ontvangstbewijs van bevoegd gezag dat vergunningsaanvraag is ontvangen of melding van het bevoegd gezag dat het werk vergunningsvrij is.

NB Dit is dus niet het ingevulde aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning en niet de ingevulde vergunningscheck.

De hiervoor genoemde stukken onderbouwen de in te dienen begroting en dienen daarmee voldoende uitgewerkt en specifiek te zijn.

De begroting wordt beoordeeld aan de Leidraad Subsidieregeling instandhouding monumenten (Leidraad SIM) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hiermee worden nut en noodzaak van de uit te voeren restauratiewerkzaamheden aangetoond evenals de soberheid en doelmatigheid.

Voor een verdere uitwerking of specificatie van de benodigde stukken verwijzen wij u naar het aanvraagformulier.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via uidholland@pzh.nl of via 0704416622.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Subsidie woonhuismonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie (volgens de BAG / Basisregistratie Adressen en Gebouwen), kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Zie voor meer informatie de website www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten.

​Sommige categorieën rijksmonumenten, komen daarmee voor beide regelingen in aanmerking, er kan echter niet bij beide regelingen tegelijk subsidie worden aangevraagd voor dezelfde werkzaamheden.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt