Rijksmonumenten restauratie en herbestemming, subsidieDe provincie trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte, zoals bijvoorbeeld molens, kastelen en landgoederen, boerderijen en industrieel erfgoed en de in toenemende mate vrijkomende kerken. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie naast stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten, ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiesector bevorderen. Daarnaast wil de provincie herbestemming van rijksmonumenten bevorderen door het subsidiëren van duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen. Enige mate van openstelling is hierbij een voorwaarde, zodat meer mensen van het erfgoed in Zuid-Holland kunnen genieten.

Bepaal met deze 8 vragen of u voor uw object een subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland kunt indienen en wat daarvoor nodig is.

Subsidieaanvragen voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen van rijksmonumenten

Ieder jaar, van 1 mei tot 1 juli kunnen subsidieaanvragen voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen worden ingediend ten behoeve van herbestemming van rijksmonumenten. Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier en het speciale begrotingsformulier.

Subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten

Ieder jaar, van 1 december tot 1 maart kunnen subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten worden ingediend.  Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier en het speciale begrotingsformulier.

Recente wijzigingen

Op 14 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten tot enkele wijzigingen besloten die vanaf de komende indieningsperiode van kracht zijn. De provincie vergroot de subsidiemogelijkheden voor het behoud van monumentale interieurs en steunt herbestemmingen met een sociaal-maatschappelijke functie (bv. van boerderij tot zorgboerderij). Verder is verduidelijkt dat niet het gehele monument opengesteld hoeft te worden om in aanmerking te komen voor subsidie maar een significant deel. De onderbouwing van duurzaamheidsmaatregelen wordt gestimuleerd door extra punten toe te kennen aan een duurzaamheidsadvies door een gespecialiseerde organisatie. Hiernaast steunt de provincie gemeenten bij de handhaving van ernstig verwaarloosde rijksmonumenten door de aanvraag van subsidie mogelijk te maken in het kader van last onder bestuursdwang. Deze nieuwe subsidiemogelijkheid treedt pas in werking als een apart subsidieplafond wordt vastgesteld. De komende maanden wordt eerst contact opgenomen met gemeenten om deze mogelijkheid toe te lichten en de vraag in kaart te brengen.

In de toelichting bij de vernieuwde regeling (zie link onder aan de pagina) kunt u meer informatie vinden over de wijzigingen. Ook kunt u gebruikmaken van ons nieuwe spreekuur (zie onder kopje Contact).

Voorwaarden

Op rijksmonumenten die oorspronkelijk zijn gebouwd als woonhuis is deze subsidieregeling niet van toepassing. In de subsidieregeling staat de definitie over wat onder een woonhuis wordt verstaan.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’; voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

U wordt hierbij erop attent gemaakt dat u minimaal de volgende stukken nodig heeft voor het indienen van uw aanvraag voor restauratie:

  • Inspectierapport, niet ouder dan 2 jaar
  • Stabu-bestek
  • Kleurenfoto’s zowel detail als overzicht
  • (Bouw)tekeningen van bestaande en nieuwe situatie
  • (onherroepelijke) Omgevingsvergunning danwel ontvangstbewijs van bevoegd gezag dat vergunningsaanvraag is ontvangen of melding van het bevoegd gezag dat het werk vergunningsvrij is.

NB Dit is dus niet het ingevulde aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning en niet de ingevulde vergunningscheck.

De hiervoor genoemde stukken onderbouwen de in te dienen begroting en dienen daarmee voldoende uitgewerkt en specifiek te zijn.

De begroting wordt beoordeeld aan de Leidraad Subsidieregeling instandhouding monumenten (Leidraad SIM) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hiermee worden nut en noodzaak van de uit te voeren restauratiewerkzaamheden aangetoond evenals de soberheid en doelmatigheid.

Voor een verdere uitwerking of specificatie van de benodigde stukken verwijzen wij u naar het aanvraagformulier.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via uidholland@pzh.nl of via 0704416622.

Er komen spreekuren waarbij u kunt spreken met adviseur monumenten. In deze spreekuren kunt u vragen stellen die direct te maken hebben met de restauratie en/of de herbestemming.

Voor informatie over het proces rondom de subsidieaanvraag verwijzen wij u naar de Veelgestelde vragen met antwoorden.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Subsidie woonhuismonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie (volgens de BAG / Basisregistratie Adressen en Gebouwen), kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Zie voor meer informatie de website www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten.

​Sommige categorieën rijksmonumenten, komen daarmee voor beide regelingen in aanmerking, er kan echter niet bij beide regelingen tegelijk subsidie worden aangevraagd voor dezelfde werkzaamheden.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt