Kwaliteitsimpuls natuur en landschap, subsidie (SKNL)Heeft u agrarische grond in gebruik en wilt u deze omzetten naar natuur of beheert u een natuurterrein en wilt u de kwaliteit hiervan verder ontwikkelen en verhogen? Dan zijn er misschien mogelijkheden voor subsidie.

Subsidie voor inrichtingsprojecten van natuurterreinen is beschikbaar via de regeling SKNL.

Het gaat hierbij om:

  • omzetting van landbouwgrond naar natuur
  • herstel en behoud van bestaande natuur en landschap
  • kwaliteitsverbetering van bestaande natuur

Lees de actuele versie (28-12-2018) van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013.

De ambitiekaart van het Natuurbeheerplan en het openstellingsbesluit voor de regeling SKNL geven de mogelijkheden weer voor het aanvragen van SKNL-subsidie. In het Natuurbeheerplan staat op de ambitiekaart naar welke type de provincie wenst dat het terrein zich ontwikkelt. In het openstellingsbesluit ziet u voor welke gebieden de regeling is opengesteld en wat het beschikbare subsidieplafond is.

Uw subsidieaanvraag bestaat meestal uit 2 onderdelen: functieverandering en inrichting (investeringssubsidie).

Functieverandering

U wilt landbouwgrond blijvend omzetten in bos- of natuurterrein. De economische waarde van de grond daalt daardoor. Deze waardedaling wordt bepaald door het verschil tussen de getaxeerde landbouwkundige waarde en de getaxeerde waarde na inrichting/omzetting naar natuur. De waardedaling kunt u vergoed krijgen op basis van de getaxeerde landbouwkundige waarde. Bij de taxatie wordt uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming.

Investeringssubsidie

U bent eigenaar of erfpachter van landbouwgrond en u wilt deze geschikt maken voor natuur of u wilt bestaande natuur een kwaliteitsimpuls geven. U kunt voor deze inrichtingsmaatregelen die u daarvoor moet nemen een investeringssubsidie krijgen. Deze investeringssubsidie bedraagt 100% van de gemaakte subsidiabele inrichtingskosten. Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten in het openstellingsbesluit maximale bedragen per hectare vast.

Beheervergoeding

Na functieverandering blijft u eigenaar van de grond en kunt u een beheervergoeding in het kader van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) aanvragen, behorende bij het beheerpakket waarvoor u het perceel hebt ingericht.

Voorwaarden

In de regeling SKNL wordt een aantal voorwaarden gesteld, waaraan een inrichtingsplan moet voldoen. Het gaat hierbij om zowel de natuurdoelen, ruimtelijke kwaliteit, maatregelen als begroting.

Contact

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt bij hen telefonisch een aanvraagformulier aanvragen via het nummer 0880424242.
Wanneer u meer wilt weten (bijvoorbeeld of uw perceel voor de SNL of SKNL in aanmerking komt), kunt u contact opnemen met het ContactCentrum van de provincie: 0704416622,

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Telefoon 0880424242