Verduurzaming bedrijventerreinen, subsidieDe provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het zuinig omgaan met energie en het opwekken van eigen duurzame energie draagt in grote mate bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen dragen bovendien bij aan het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 de helft minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren.

Naast het subsidiëren van energiemaatregelen zetten we ook breder in op duurzaamheid: Aandacht voor klimaatbestendigheid op bedrijventerreinen is zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bedrijventerreinen noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Op bestaande terreinen is een van de opties het aanleggen van regenwateropslagfaciliteiten. Daarnaast zijn de aanwezigheid van planten en bomen een probaat middel tegen hittestress. Een groene inrichting van een bedrijventerrein draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, natuur en de bestendigheid tegen wateroverlast, maar ook aan de gezondheid van de werknemers op de terreinen.

De subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland is één van de instrumenten om deze doelen te bereiken.

Aanvrager

Subsidie onder paragraaf 2 Energie op bedrijventerreinen kan uitsluitend worden aangevraagd door ondernemersverenigingen en stichtingen als bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones (zgn. BIZ-stichtingen).

Subsidie onder paragraaf 3 Verduurzaming van bedrijventerreinen kan uitsluitend worden aangevraagd door gemeenten, ondernemersverenigingen en stichtingen als bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones (zgn. BIZ-stichtingen).

Activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

Paragraaf 2 Energie op bedrijventerreinen:

  1. Maatregelen ten behoeve van de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen;
  2. Gebouwgebonden maatregelen ten behoeve van energiebesparing;
  3. Maatregelen voor de aansluiting op een lokaal warmtenetwerk.

Paragraaf 3 Verduurzaming van bedrijventerreinen:

  1. Maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie;
  2. Maatregelen ten behoeve van de vergroting van de biodiversiteit.

Voorwaarden

Voorwaarde voor een subsidieaanvraag onder paragraaf 2 is dat minimaal 5 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een energieproject, daarin willen investeren en daarvoor een uitgewerkte haalbaarheidsanalyse of business case kunnen overleggen. Uit dit document moet blijken dat de terugverdientijd van het project langer is dan 5 jaar. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet geeft de provincie 20% subsidie op de investering met een minimum van €25.000 en een maximum van €200.000.

Voorwaarde voor een subsidieaanvraag onder paragraaf 3 is dat minimaal 3 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een verduurzamingsproject klimaatadaptatie of biodiversiteit, en daarin willen investeren. Indien een gemeente subsidie aanvraagt, vervalt deze vereiste. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet geeft de provincie 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000.

Aanpak

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u de pdf-versie van het aanvraagformulier.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u in ons Loket subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen dan de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst. Toewijzing vindt plaats als het subsidieplafond nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contactcentrum, via l of via 0704416622.

Termijn

Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend, zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt €2.000.000

Bijgewerkt