Ter inzageCoronavirus en zienswijzen en de inzage van stukken

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 is het provinciehuis gesloten. Dit heeft gevolgen voor de zienswijzenprocedures en stukken die ter inzage liggen. Provinciale (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken worden tot nader order niet fysiek ter inzage gelegd op het provinciehuis. De openbare kennisgeving van provinciale (ontwerp)besluiten vermeldt waar u de stukken digitaal kunt raadplegen en hoe u contact met ons kunt opnemen als u problemen ondervindt met het raadplegen van de digitale stukken.

Voor meer informatie over het coronavirus, kijk op www.zuid-holland.nl/coronavirus

Niet-digitale terinzageleggingen

Let op: het inzien van papieren ter inzage leggingen in het provinciehuis is niet mogelijk vanwege corona maatregelen. Als het Provinciehuis weer (gedeeltelijk) open is dan kunt u weer een afspraak maken om een ter inzage legging in het provinciehuis in te zien.

Ter inzage: Ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland

Het ontwerp regionaal waterprogramma ligt ter inzage van 13 juli tot en met 20 september. Bekijk de ter inzage over het ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland.

Terinzagelegging ontwerpbesluiten cluster 2 Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken als coördinerend bevoegd gezag bekend dat de bevoegde gezagen in het project Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag de ontwerpbesluiten voor cluster 2 hebben vrijgegeven voor de tervisielegging. U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 3 september tot en met donderdag 14 oktober 2021. Ga naar de Terinzagelegging.