Ter inzageCoronavirus en zienswijzen en de inzage van stukken

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 is het provinciehuis gesloten. Dit heeft gevolgen voor de zienswijzenprocedures en stukken die ter inzage liggen. Provinciale (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken worden tot nader order niet fysiek ter inzage gelegd op het provinciehuis. De openbare kennisgeving van provinciale (ontwerp)besluiten vermeldt waar u de stukken digitaal kunt raadplegen en hoe u contact met ons kunt opnemen als u problemen ondervindt met het raadplegen van de digitale stukken.

Voor meer informatie over het coronavirus, kijk op www.zuid-holland.nl/coronavirus

Niet-digitale terinzageleggingen

Let op: het inzien van papieren ter inzage leggingen in het provinciehuis is niet mogelijk vanwege corona maatregelen. Als het Provinciehuis weer (gedeeltelijk) open is dan kunt u weer een afspraak maken om een ter inzage legging in het provinciehuis in te zien.

Terinzagelegging Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied Zuidplaspolder

Het Ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied Zuidplaspolder ligt ter inzage van 13 oktober tot en met 23 november 2021. De definitieve vaststelling van de NRD is voorzien in januari 2022. Naar de terinzagelegging.

Terinzagelegging ontwerpbesluiten cluster 2 Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken als coördinerend bevoegd gezag bekend dat de bevoegde gezagen in het project Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag de ontwerpbesluiten voor cluster 2 hebben vrijgegeven voor de tervisielegging. U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 3 september tot en met donderdag 14 oktober 2021. Ga naar de Terinzagelegging.