Bebording, werkzaamheden en bouwen, instemming
Voor het uitvoeren van werkzaamheden of het maken van bouwwerken die niet onder de Omgevingsverordening Zuid-Holland vallen, op of langs provinciale (vaar)wegen, heeft u onze instemming nodig.

Bij de beoordeling van uw aanvraag zullen wij letten op overlast voor het verkeer en op de inrichting van onze (vaar)weg.

Hoe vraag ik instemming aan?

Dit kan digitaal of per post. Digitaal indienen via het e-formulier heeft onze voorkeur. Als u de aanvraag per post indient, vergeet deze niet te ondertekenen en de bijlagen toe te voegen.

Voorwaarden

Een aanvraag bestaat uit tenminste:

  • locatietekening
  • ontwerptekening in geval van een bouwwerk
  • omschrijving van de werkzaamheden

Contact

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met ons KCC, bereikbaar via 0704416622 of

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht behoudt de provincie zich het recht voor het besluit eenmalig met een redelijke termijn te kunnen verdagen.

Als uw aanvraag incompleet blijkt of aanpassing behoeft, ontvangt u daarvan bericht en schorten wij de behandeling van uw aanvraag op tot u deze aanvult.

Mochten wij de ons toegestane termijn overschrijden, dan kunt u aanspraak maken op vergoeding conform de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Bezwaar en beroep

Tegen deze beschikkingen staan bezwaar en beroep open. Meer informatie over bezwaar tegen beslissing provincie.

Tenslotte kunt u bij de bestuursrechter tegen onze beschikking beroep instellen of voorlopige voorziening aanvragen.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag