Evenementen bij provinciale (vaar)wegen, bruggen of sluizen, vergunningVoor evenementen waarbij provinciale wegen, vaarwegen, bruggen of sluizen betrokken zijn, moet u bij ons een vergunning aanvragen. Hierbij kan het gaan om:

  • een wedstrijd zonder voertuigen (bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd)
  • een evenement zonder wedstrijdelement: een toer- of vaartocht, een tocht voor een goed doel / een sponsorloop
  • een wedstrijd op een provinciale vaarweg
  • een triatlon
  • ieder ander evenement waarbij het verkeer op onze (vaar)wegen wordt belemmerd of gestremd tijdens het evenement

Voor een wedstrijd met voertuigen, zoals bedoeld in art. 10 van de Wegenverkeerswet, heeft u van ons vergunning nodig als het parcours door meerdere gemeenten gaat, ook als er geen provinciale wegen bij zijn betrokken. Dit geldt tevens voor het wieleronderdeel bij een triatlon.

Voor het houden van een wedstrijd met voertuigen door 1 gemeente is de gemeente het bevoegd gezag. Als daar provinciale wegen bij betrokken zijn, heeft u wel onze instemming nodig.

Let op: Leges per 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 brengen wij een bedrag in rekening als u een aanvraag doet. Wilt u weten welk bedrag dit is? Bekijk de tarieventabel met de tarieven.

Hoe vraag ik ontheffing aan?

Dit kan digitaal of per post. Digitaal indienen via het e-formulier heeft onze voorkeur.

Als u de aanvraag per post indient, vergeet deze niet te ondertekenen en de bijlagen mee te sturen.

Voorwaarden

Een aanvraag bestaat uit tenminste:

  • veiligheidsplan ter informatie en ter ondersteuning van uw aanvraag
  • routekaart / situatietekening (kaart of plattegrond waarop het evenement is aangegeven)
  • beschrijving van de (verkeers-)maatregelen die worden getroffen

Als u namens een opdrachtgever een aanvraag indient, moet u de volmacht van de opdrachtgever als bijlage toevoegen.

Contact

Heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met ons Contact Centrum, bereikbaar via 0704416622 of .

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht behoudt de provincie zich het recht voor het besluit eenmalig met een redelijke termijn te kunnen verdagen.

Als uw aanvraag incompleet blijkt of aanpassing behoeft, ontvangt u daarvan bericht en schorten wij de behandeling van uw aanvraag op tot u deze aanvult.

Mochten wij de ons toegestane termijn overschrijden, dan kunt u aanspraak maken op vergoeding conform de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Bezwaar en beroep

Tegen deze beschikkingen staan bezwaar en beroep open. Meer informatie over bezwaar tegen beslissing provincie.

Tenslotte kunt u bij de bestuursrechter tegen onze beschikking beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag