Ligplaatsen en constructies in provinciale vaarwegen, vergunningMet uitzondering van de daarvoor aangewezen vakken waar tijdelijk ligplaats mag worden ingenomen, is het verboden om vaste ligplaats in te nemen langs de openbare oevers van onze vaarwegen. Achter particuliere oevers mag uitsluitend ligplaats worden ingenomen, nadat een vergunning van de verbodsbepaling is verkregen.

Het kan ook zijn dat u voorzieningen wilt aanbrengen, wijzigen of van een vorige eigenaar overnemen. Ook daarvoor heeft u onze ontheffing nodig. Het kan bijvoorbeeld gaan om meerpalen, een steiger of oeverconstructie of een insteekhaven.

Voordat een vergunning wordt afgegeven wordt per situatie beoordeeld of de vlotheid en veiligheid van het doorgaande scheepvaartverkeer niet in het geding is en dat de instandhouding van de vaarweg gewaarborgd is.

Vaarweggedeelten met een relatief hoog ongevalsrisico zijn aangewezen als veiligheidszones. Deze zones liggen bij bochten, kruispunten, zwaaiplaatsen, waterkerende constructies en hoogspanningsleidingen. Naast deze veiligheidszones is de vaarweg ook ingedeeld in vaarstroken, veiligheidsstroken waarin ligplaatsen niet zijn toegestaan en gedeelten waar mogelijkheden bestaan voor het gebruik door derden. Deze indeling is gerelateerd aan de klasse van de vaarweg en het maatgevende schip.

Let op: Leges per 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 brengen wij een bedrag in rekening als u een aanvraag doet. Wilt u weten welk bedrag dit is? Bekijk de tarieventabel met de tarieven.

Hoe vraag ik vergunning aan?

Dit kan digitaal of per post. Digitaal indienen via het e-formulier heeft onze voorkeur. Als u de aanvraag per post indient, vergeet deze niet te ondertekenen en de bijlagen toe te voegen.

Voorwaarden

Op de Kaart ligplaatsenbeleid kunt u zien waar wij veiligheidszones hebben ingesteld waar niet mag worden afgemeerd. In deze zones zullen wij ook op aanvraag geen vergunning verlenen.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons Contact Centrum via 0704416622 of

Termijn

Volgens de Algemene wet bestuursrecht hebben wij een behandeltermijn van 8 weken. Wij mogen, indien nodig en onder opgaaf van redenen, deze periode eenmaal verlengen met een redelijke termijn.

Als uw aanvraag incompleet blijkt of aanpassing behoeft, ontvangt u daarvan bericht en zullen wij de behandeling van uw aanvraag opschorten tot u deze aanvult.

Bovenstaande wil niet zeggen dat wij per definitie pas na 8 weken antwoorden. Wij richten ons er altijd op om zo snel mogelijk onze beschikking af te geven.

Als wij desondanks de ons toegestane termijn overschrijden, kunt u aanspraak maken op vergoeding conform de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Bezwaar en beroep

Tegen deze beschikkingen staan bezwaar en beroep open. Meer informatie over bezwaar tegen beslissing provincie.

Tenslotte kunt u bij de bestuursrechter tegen onze beschikking beroep instellen of voorlopige voorziening aanvragen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag