Handelingen burgemeester, wethouders, raadsleden, secretaris en griffie, ontheffing verbodEen raadslid, wethouder, burgemeester, secretaris of griffier van een gemeente mag niet rechtstreeks een overeenkomst aangaan met de gemeente. Bijvoorbeeld over het leveren van goederen of diensten en het onderhands verwerven van onroerende zaken.
De provincie verleent ontheffing van dit verbod voor een raadslid, wethouder, secretaris of griffier. Voor de burgemeester kan de Commissaris van de Koning een ontheffing verlenen.

Voorwaarden

Een raadslid, wethouder, burgemeester of griffier kan ontheffing aanvragen op de volgende verboden:

Het verbod op het direct of indirect aangaan van een overeenkomst over:

  • het aannemen van werk ten gunste van de gemeente
  • het buiten dienstbetrekking tegen beloning doen van werkzaamheden voor de gemeente
  • het leveren van roerende zaken aan anderen dan aan de gemeente
  • het verhuren van roerende zaken aan de gemeente
  • verwerven van vorderingen die de gemeente toebehoren
  • het van de gemeente onderhands verkrijgen van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen
  • het onderhands huren of pachten van de gemeente

Contact

U vraagt een ontheffing aan bij de provincie. Met vragen kunt u bellen met het Awb-secretariaat, telefoon 0704416123, of mailen naar Awb-secretariaat@pzh.nl.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële en Juridische Zaken, secretariaat Awb

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag