MKB-Deal Ondernemend Midden-HollandEen initiatief gericht op netwerkvorming, innovatiestimulering en passend onderwijs voor de maakindustrie, logistiek en transport. Dit is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en ondernemersverenigingen Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR), Federatie Ondernemerskringen Zuidplas (FOZ), Gouda Onderneemt!, Ondernemerskring Krimpenerwaard, Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW).

Thema’s

 • Digitalisering
 • Netwerkvorming
 • Toepassing innovatie
 • Toepassing nieuwe kennis
 • Toegang tot talent

Aanleiding

In de regio is behoefte aan innovatie en samenwerking tussen mkb’ers, onderwijsinstellingen en inwoners om samen tot oplossingen te komen voor maatschappelijke opgaven. Voorbeelden zijn stadslogistiek, bodemdaling maar ook het binden van jongeren aan de regio.

Voldoende geschoold personeel, passend bij de markt, is essentieel om dit te realiseren. Een belangrijke rol is weggelegd voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijs-initiatieven. Hierdoor worden de juiste mensen opgeleid worden, zijn er goede baankansen en werkgelegenheid en is het interessant voor bedrijven om zich te vestigen in de regio.

Activiteiten

 • Het ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod van metaalopleidingen Midden-Holland. Er is binnen de metaalbedrijven een tekort aan vakkundig personeel. In samenwerking met mkb’ers worden er leerlijnen ontwikkeld passend bij de markt.
 • Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn Bouw Midden-Holland.
  Een verkennend onderzoek en advies naar de behoefte aan vaardigheden en daarmee opleidingen in de bouwsector. Het advies wordt gebruikt bij de ontwikkeling van de leerlijn en als input voor het opzetten van een skillslab.
 • Het ontwikkelen van een fieldlab Smart Industry Digitalisering en robotisering worden steeds vaker toegepast in de metaalsector. Er wordt een fieldlab opgezet waar toekomstig en zittend personeel opgeleid wordt om deze innovaties toe te passen in de maakindustrie.
 • Het ontwikkelen van een projectaanpak innovatie in de logistieke en distributiesector. Een verkennend onderzoek naar de randvoorwaarden voor innovatie en hoe dit in te zetten in de logistiek en distributie.
 • Het ontwikkelen van een case voor staddistributie
  Verduurzaming in logistieke- en distributieprocessen is gewenst. Hierbij is stadslogistiek onmisbaar. Er wordt gezocht naar een samenwerking tussen overheid en mkb’ers om een passende oplossing voor dit vraagstuk te vinden en uit te voeren.

Doel

 • Concrete initiatieven en adviezen voor de regio op basis van praktijkonderzoek.
 • Het door ontwikkelen van een breed innovatief netwerk tussen mkb’ers, georganiseerd bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid dat gericht ingezet wordt bij maatschappelijke vraagstukken.