Geothermie in Zuid-HollandWe gebruiken een heel groot deel van onze energie om huizen, kassen en industrie in Zuid-Holland te verwarmen. Met geothermie kunnen we in potentie in een groot deel van deze vraag voorzien.  Samen met onze partners streven wij ernaar om aardwarmte grootschaliger in te zetten in Zuid-Holland.

Webinars

De provincie en TNO hebben 1 en 15 juli 2021 een online-kennisbijeenkomst over geothermie georganiseerd, voor professionals van gemeenten en omgevingsdiensten. De sprekers tijdens deze bijeenkomsten werken bij ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Staatstoezicht op de Mijnen, Geothermie Nederland en TNO. De programma’s, de presentaties en de samenvattingen van de presentaties kun je opvragen via .

Wat is geothermie?

Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt. Bekijk meer informatie op de website Alles over aardwarmte.

Hoeveel geothermie hebben we in Zuid-Holland?

De Zuid-Hollandse bodem is op veel plekken geschikt om geothermie te winnen. Of een bodem geschikt is, hangt onder andere af van de doorlaatbaarheid, opslagcapaciteit en diepte.  De provincie heeft de potentie voor aardwarmte in Zuid-Holland in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat we in theorie heel Zuid-Holland van warmte kunnen voorzien met de hoeveelheid aardwarmte die er is. In combinatie met de grote geconcentreerde warmtevraag is aardwarmte voor Zuid-Holland heel kansrijk. Maar de potentie voor aardwarmte in de praktijk hangt niet alleen af van de beschikbare hoeveelheid en de vraag maar vooral van de (ruimtelijke) mogelijkheden voor winning, opslag, transport en toepassing in huizen en kassen.

Projecten in Zuid-Holland

Zuid-Holland is met 14 operationele geothermie-bronnen koploper in Nederland. Met name de glastuinbouw heeft al veel ervaring met het verwarmen van kassen door aardwarmte. Er is een glastuinbouw-brondie een ook een nabijgelegen appartementencomplex, zwembad en school van warmte voorzien.

Aardwarmte voor de gebouwde omgeving

Op verschillende plekken in Zuid-Holland wordt gekeken of aardwarmte toegepast kan worden om woonwijken te verwarmen. De aardwarmtelocatie aan de Leyweg in Den Haag zal naar verwachting eerste in Nederland warmte gaan leveren aan een bestaande woonwijk.

Of aardwarmte een goede keus is wordt bepaald door veel factoren:

  • heeft de wijk al een collectieve warmtevoorziening?
  • is er een aardwarmtebron of warmtetransportnet in de buurt?
  • het soort huizen, andere (warmte)bronnen

Is aardwarmte veilig?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijke toezichthouder op wet- en regelgeving voor de veiligheid van de mens én de bescherming van het milieu bij energiewinning – zoals aardwarmte. SodM kijkt naar mogelijke risico’s en controleert of de juiste maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beheersen. Is de boring van de veiligheid en milieu niet op orde en wordt regelgeving overtreden, dan kan SodM op verschillende manier ingrijpen.

Het is in Zuid-Holland niet toegestaan om in drinkwaterbeschermings- en waterwingebieden te boren. Dit geldt ook voor aardwarmtewinning. In de afgelopen 10 jaar dat aardwarmte in Nederland wordt gewonnen is er op geen enkele plaats in Nederland sprake geweest van drinkwatervervuiling

Kijk op de website van Staatstoezicht op de Mijnen.

Meer informatie en advies

Het innovatieve fieldlab Geothermie (RCSG)

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen in dit unieke centrum hun technologie op ware schaal en onder ondergrondse condities testen. Er wordt ook gewerkt aan een bezoekers- centrum.

Alles over aardwarmte

Op www.allesoveraardwarmte.nl vind je per doelgroep (overheden, particulieren, bedrijven) informatie over de stappen die je moet zetten als je met aardwarmte aan de slag wilt.

En ook een handig overzicht met wie wat doet op het gebied van geothermie.

Provincie Zuid-Holland

De provincie zet zich in voor:

  • de verdere ontwikkeling van Zuid-Hollandse warmtebronnen
  • een robuust warmtetransportnet
  • toekomstbestendige warmtekeuzes

En ondersteunt gemeenten bij de warmtetransitie. Voor meer informatie kun je terecht bij het warmte-team via energie@pzh.nl

Lees hier de visie aardwarmte van de geothermie alliantie Zuid Holland

Geothermie Nederland

Geothermie Nederland, de nieuwe brancheorganisatie voor geothermie, zet zich met haar leden in voor de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

NLOG

De website van NLOG geeft informatie over energie en delfstoffen in de diepe ondergrond van Nederland, onder meer de opsporing en winning van aardwarmte. TNO – Geologische Dienst Nederland beheert NLOG namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Informatie over toezicht op geothermie, alsmede actuele onderzoeken en rapporten. Kijk op www.sodm.nl

Expertise Centrum Warmte

Hier vind je onder meer factsheets over geothermie.