Duurzame warmte voor gebouwen en kassen
Een groot deel van de energie die we in Zuid-Holland gebruiken wordt ingezet voor het verwarmen van gebouwen en kassen. Overstappen op duurzame warmtebronnen betekent dus een fors lagere CO2 uitstoot. Het mooie is dat Zuid-Holland over een groot aantal bronnen beschikt waarmee we in principe kunnen voorzien in onze warmtebehoefte. Daarom zetten wij ons in om duurzame warmte beschikbaar te maken voor steden, dorpen en glastuinbouw.

In 2030 is 20% van de woningen aardgasvrij, nieuwbouw woningen worden aardgasvrij en energieneutraal opgeleverd. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord. In Zuid-Holland is dat een grote opgave: er wonen bijna 4 miljoen mensen in onze provincie. En dat aantal gaat verder groeien. Er is dus een grote behoefte aan nieuwe woningen. Daarom zetten we ons in om gemeenten te ondersteunen bij de transitie naar aardgasvrije wijken.

Warmteprofielen: vraag en aanbod in kaart

Welke temperaturen (laag, hoog, midden) zijn minimaal nodig om bepaalde woningen of regio’s verwarmen? Om beter inzicht te krijgen in vraag en aanbod van duurzame warmte heeft de provincie een interactieve profielkaart laten opstellen.
Woningcorporaties, energie coöperaties, bedrijventerreinen, gemeenten en regio’s kunnen de warmteprofielenkaart gebruiken om een alternatief te zoeken voor aardgas. Die informatie is nuttig om tot een verantwoorde regionale energie strategie (RES) en transitievisie warmte (TvW) te komen.
Je kunt de warmteprofielenkaart het beste bekijken met Google Chrome.
Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ze mailen naar .

Innovatieplan warming up

De provincie is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het Innovatieplan Warming-Up. Dat bestaat uit 32 projecten rond 6 samenhangende thema’s. Het rijk heeft hiervoor een subsidie verstrekt van € 9,3 miljoen. De provincie Zuid-Holland is met name betrokken bij thema 5, het nader onderzoeken van opslag van warmte met een hoge temperatuur in de bodem. Ga naar de website van WarmingUp.

Zelf in onze warmte voorzien

Zuid-Holland beschikt over meerdere bronnen voor duurzame warmte:

  • restwarmte
  • geothermie
  • aquathermie
  • zonthermie

Daarmee kunnen we een groot deel van de gebouwen en kassen in de
provincie van warmte voorzien. Daarom is duurzame warmte een belangrijk deel van de energiemix in Zuid-Holland en onze eerste keuze voor de verwarming van de gebouwde omgeving. Om steden, dorpen en kassen aan te sluiten op duurzame warmte is een robuust, publiek beheerd warmtenet nodig en genoeg vraag naar warmte. Daar werken we de komende periode aan.

Een groot deel van de warmtevraag in Zuid-Holland komt van de glastuinbouw. De glastuinbouwsector heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te produceren en is heel innovatief als het gaat om duurzame warmte. Bijna alle geothermiebronnen in Zuid-Holland zijn opgezet door de glastuinbouw. De provincie zet zich in om de sector te ondersteunen bij verduurzaming en om hun initiatieven te verbinden met
gemeenten en andere sectoren. Nu is er bijvoorbeeld één wijk die door een geothermiebron vanuit de tuinbouw van warmte wordt voorzien. Dat willen we graag opschalen.

Duidelijkheid over warmtenetten, aardgasvrije wijken en besparing
Rond duurzame warmte en warmtenetten spelen veel verschillende verhalen. De komende periode willen we voor en met bestuurders, beleidsmakers, bedrijfsleven en bewoners een communicatie-aanpak
ontwikkelen waarin de feiten, cijfers en ontwikkelingen duidelijk naar voren komen. Dat geldt ook voor de transitie naar aardgasvrije wijken. Samen met gemeenten streven we ernaar dat inwoners en andere partijen tijdig betrokken worden bij de plannen voor hun wijk, zodat ze mee kunnen denken en mee kunnen doen aan de energietransitie. Met energiebesparing valt veel te winnen voor het terugdringen van CO2-uitstoot en voor huishoudens. Veel huishoudens kunnen hun warmtegebruik en energierekening verlagen door te isoleren, of op andere manieren energie te besparen. Door deze maatregelen kunnen huizen ook comfortabeler en gezonder worden.