Zuid-Hollandse warmte voor gebouwen en kassenEen heel groot deel van de energie in Zuid-Holland gebruiken we om gebouwen en kassen te verwarmen. Overstappen op duurzame warmtebronnen betekent dus een forse stap in het verminderen van de CO2 uitstoot. In Zuid-Holland is relatief weinig ruimte voor duurzame opwek van elektriciteit. Maar Zuid-Holland beschikt wel over veel eigen warmtebronnen zoals restwarmte, aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater, afvalwater, rioolwater of drinkwater. Daar zouden we in principe heel Zuid-Holland mee kunnen verwarmen. Als we dat goed inzetten kunnen we wind- en zonne-energie gebruiken voor andere dingen. Daarom wil de provincie Zuid-Holland zoveel mogelijk lokale warmtebronnen gebruiken om gebouwen en kassen te verwarmen.

In 2030 is 20% van de woningen aardgasvrij, nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij en energieneutraal opgeleverd. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord. In Zuid-Holland is dat een grote opgave: er wonen bijna vier miljoen mensen in onze provincie. En dat aantal gaat verder groeien, er is grote behoefte om snel nieuwe woningen te realiseren. Ook de glastuinbouwsector heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd willen we ook dat onze verwarming betaalbaar en betrouwbaar blijft. Daarom zet de provincie zich in om het aanbod van duurzame warmte te vergroten, we ondersteunen gemeenten en de tuinbouwsector bij de overgang naar duurzame verwarming en werken aan een robuust en toegankelijk warmtetransportsysteem.

Onze 10 speerpunten voor duurzame warmte

Als regionale overheid signaleren we kansen en knelpunten op de weg naar duurzame verwarming voor Zuid-Holland en ondersteunen onze partners om deze aan te pakken. Dit zijn de 10 punten waar we op inzetten:

  1. We willen het aanbod van duurzame warmte vergroten, daarom ondersteunen we onderzoek en innovatie om lokale warmtebronnen verder te ontwikkelen.
  2. We vragen aandacht voor warmtebesparing en isolatie.
  3. We werken aan een robuust, open toegankelijk warmtetransportsysteem en brengen vraag en aanbod bij elkaar.
  4. We ondersteunen gemeenten bij het realiseren van duurzaam verwarmde wijken.
  5. We ondersteunen lokale initiatieven van inwoners die zelf aan de slag gaan met duurzame warmte in hun wijk.
  6. We werken samen met de tuinbouwsector aan de inzet van duurzame warmte.
  7. We agenderen het belang van lokale warmte bij zowel nationale als internationale partners en bij de Regionale Energiestrategieën.
  8. We ondersteunen onze partners in de regio bij het aanvragen van (inter)nationale subsidies.
  9. We doen onderzoek naar het energiesysteem van de toekomst en investeren in regionale pilots.
  10. We ondersteunen participatie, innovatie en kennisontwikkeling.

Maatschappelijk Vastgoed

Voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis en mensen. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen.De provincie Zuid-Holland heeft een Rijksbijdrage van in totaal €2 miljoen ontvangen om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen.