Groene waterstof voor industrie en mobiliteitGroene waterstof speelt een sleutelrol bij de transitie naar duurzame industrie en mobiliteit. Waterstof maakt het mogelijk om duurzaam opgewekte elektriciteit op te slaan en te transporteren over langere afstand. Groene waterstof heeft dus een sleutelrol in de toekomst van duurzame energie en grondstoffen. Met name voor Zuid-Holland, met veel (petro-) chemische industrie, mobiliteit, kennis en als toegangspoort naar het Noordwest Europa is de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie van groot belang.

Rol van de provincie

Op basis van de uitgangspunten in de provinciale waterstofvisie van februari 2020 werken we samen met Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Economic Board Zuid-Holland, Innovation Quarter en Stedin aan de ontwikkeling van Zuid-Holland als hub voor Groene Waterstof. Als regionale overheid signaleren we kansen en knelpunten op weg naar deze toekomst en helpen partijen deze aan te pakken, we agenderen het belang van waterstof in Zuid-Holland bij (inter)nationale en regionale overheden en werken aan kennisontwikkeling en innovatie. Dat doen we op basis van de 6 prioriteiten in de provinciale waterstofvisie (pdf, 1.9 MB):

 1. De verdere ontwikkeling van de productie van groene waterstof
 2. De haven als hub voor import en doorvoer van waterstof
 3. De ontwikkeling van een open toegankelijke waterstofinfrastructuur (bijvoorbeeld pijpleidingen binnen Zuid-Holland en de verbinding met de industrieclusters in Noord-Nederland, Chemelot Geleen en het Ruhrgebied in Nordrhein-Westfalen)
 4. Verdere ontwikkeling van de vraag naar waterstof als grondstof en energiedrager voor de industrie
 5. De ontwikkeling van waterstof als energiedrager voor mobiliteit: de provincie focust daarbij op OV-bussen en binnenvaartschepen
 6. De rol van waterstof in het energiesysteem: energie bufferen (reserve houden) en transporteren om pieken in vraag en aanbod op te vangen (balanceren)

Hoewel de provincie een pilot ondersteunt in Stad aan ’t Haringvliet om kennis over op te doen rond de inzet van waterstof in de gebouwde omgeving, is grootschalige inzet in steden en woonwijken op korte termijn geen prioriteit. Daarvoor is nog veel verdere innovatie en ontwikkeling nodig.

Actuele projecten waar de provincie bij betrokken is:

 • Ontwikkeling internationationale waterstofpropositie en lobby
 • Verkenning van haalbaarheid van grootschalige groene waterstofproductie, electrolysers op GigaWatt-schaal in HIC Rotterdam
 • Verkenning van import van waterstof, bijvoorbeeld gebonden aan vloeibare organische waterstofdragers, omdat dan bestaande olietankers en opslagtanks kunnen worden benut.
 • Verkenning van waterstofinfrastructuur voor opslag, uitwisseling tussen industrieclusters en distributie naar eind-gebruikers PM Gerdien.
 • Verkenning van toepassing van waterstof (en circulaire koolstof) als industriële grondstof voor de productie van bv. synthetische kerosine en - methanol.

In uitvoering:


Gedeputeerde Jeanette Baljeu over internationale samenwerking met betrekking tot waterstof.