Industrie
industrie

De industrie gebruikt in totaal ca. 130 PJ, 30% van de totale energievraag in Zuid Holland. Dit zorgt voor de uitstoot van ca. 27 Mton CO2 (54% van de totale CO2-uitstoot in Zuid-Holland).

Voor de industrie zijn fossiele grondstoffen de belangrijkste energie-en koolstofbronnen. Industriële processen vereisen meestal hoge temperaturen. Het gros van die warmte wordt nu opgewekt met olie, steenkool en aardgas. Ook in de toekomst houdt de industrie een grote behoefte aan energie en koolstof. De opgave is om voor industriële processen duurzame bronnen in te zetten. Denk aan zon en wind voor de energievraag en biomassa voor de koolstofvraag. De oplossing ligt in het elektrificeren van gasgestookte processen.

Daarnaast moeten processen en producten zodanig worden (her)ontworpen dat minder en lagere temperatuurwarmte toereikend is. Nieuwe vormen van energieconversie en -opslag zijn essentieel, net als nieuwe energie-infrastructuur die vraag en aanbod binnen fracties van seconden koppelt; daarin voorziet het smart multi commodity grid. Het concept power to products zal de verbinding tussen de energiesector en de industrie met haar grondstoffenbehoefte verder versterken. In tijdvakken met lagere energieprijzen wordt de fabricage van halffabricaten geactiveerd. Dit garandeert de gewenste minimumafname (en prijs) voor de productie van wind-of zonne-energie.

Naast de transitie van productieprocessen dragen ook de opslag en hergebruik van CO2 als koolstofbron voor industriële producten bij aan de doelstelling om de emissies te beperken.

Innovatie stelt bedrijven in staat om concurrerend te blijven in de wereldeconomie. De opdracht voor de provincie is om met al haar beleidsinstrumenten (op het gebied van ruimte, mobiliteit en economie) het innovatieklimaat te bevorderen en daarbij de gunstige positie die de mainport ons verschaft als Energy Gateway van Noordwest-Europa te benutten.

In het kader van het nationaal Energieakkoord werkt de industrie aan besparingen op het gebruik van fossiele bronnen.

Voor de periode tot 2020 ligt de focus op 6% reductie in energiegebruik (7,8 PJ) en CO2-uitstoot (1,65 Mton). In het kader van vergunningverlening, handhaving en toezicht werkt de provincie aan het verbeteren van de energie-efficiency van bedrijven. Onderdeel daarvan is de advisering aan bedrijven die slimmer met energiegebruik om willen gaan.


co2-emissie-industrie