De meterstand 2020De provincie Zuid-Holland en het klimaatakkoord: op weg naar een veilige, schone en welvarende toekomst.

De Meterstand geeft de voortgang aan van onze inzet op het gebied van de energietransitie en het reduceren van CO2-uitstoot.

Die inzet is de vertaling van de prioriteiten en afspraken in het Zuid-Hollandse coalitieakkoord.

 • In juni 2019 is het nationale klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin is afgesproken dat we in 2030 de CO2- uitstoot met 49% terug dringen en in 2050 met 95%.
 • Vanaf 2020 staan dit doel en de daarvan afgeleide doelen per sector centraal bij de uitvoering van provinciale programma’s op het gebied van de energietransitie en het beperken van de CO2- uitstoot.

Dit is de eerste meterstand waarin de doelen van het klimaatakkoord centraal staan. Het klimaatakkoord kent 5 werelden waaraan partijen voor die sector afspraken hebben gemaakt en doelen vastgesteld:

 • Elektriciteit
 • Gebouwde omgeving
 • Industrie
 • Landbouw - landgebruik
 • Mobiliteit

De highlights per wereld:

Elektriciteit

 • 7 concept Regionale Energiestrategieën.
 • Aanvalsplan Zon: Zon op dak, Subisidieregeling Zonnig Zuid-Holland.
 • Rotterdams convenant wind, 4 experimentele zonnevelden.
 • Lokale initiatieven: 1 miljoen voor ontwikkelfonds, zonnepanelen voor huurders.

Gebouwde omgeving

 • Duurzame warmte en Europese subsidie voor tien wijken ism negen gemeenten.
 • Ondersteuning aquathermie voor Gildenwijk, nieuwe energie Groenoord.
 • Uniek Fieldlab voor aardwarmte.
 • Onderzoek Zonthermie en seizoensopslag.
 • Werken aan warmte-transportsysteem.

Industrie

 • Ondersteunen ontwikkeling Cluster Energie Strategie (CES).
 • Toekomst en knelpunten energie-infrastructuur aanpakken.
 • Energiebesparing 300 bedrijven.
 • Ondersteunen innovatief MKB.
 • Bouwen aan netwerk fieldlabs.
 • Waterstof: Europe's Hydrogen Hub, H Vision, Living Labs.

Landbouw – landgebruik

 • Toekomstbestendig boeren
 • Aan de slag met Veenweiden aanpak.
 • Projecten, proeftuinen en onderzoek naar toekomstbestendig. boeren, verdienmodellen, bodemdaling.

Glastuinbouw

 • Energie-akkoord Greenport West Holland.
 • Warmtesysteem Westland stap dichterbij.

Voedselverspilling en reststromen

 • De provincie werkt met netwerk vernieuwers aan projecten om voedselverspilling te beperken en gebruik reststromen makkelijker te maken.

Mobiliteit

 • Duurzame weg N470 opgeleverd.
 • 28 partijen ondertekenen intentieverklaring RH2ine (waterstof in binnenvaart).
 • Clean Inland Shipping: monitoring 43 schepen afgerond.
 • 3 provincies leggen samen 3 zonnefietspaden aan.
 • Gerealiseerd met partners: Regionale Aanpak Laadinfrastructuur.
 • 31 intelligente verkeersregelinstallaties in Westland.
 • Alle 20 provinciale poolauto’s volledig elektrisch, waterbus duurzaam aanbesteed.