Basisvoorziening cultuurparticipatie




De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie. Cultuurparticipatie wordt gezien als een gemeentelijke taak. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan ook bij de gemeenten.

Basisvoorziening 2017 – 2020

Volgens het Profiel Provincies, dat in 2010 is opgesteld, hebben ‘provincies bij cultuurparticipatie een rol in de tweedelijnsondersteuning, in het bevorderen van de kwaliteit (consulenten) en in de regionale spreiding (toegankelijkheid)’. In lijn daarmee houdt de provincie een kleine Basisvoorziening in stand, die gemeenten tweedelijns ondersteuning biedt bij de uitvoering van hun taak op gebied van cultuurparticipatie. In het bijzonder heeft deze basisvoorziening specifiek de taak het verbinden van primair onderwijs, gemeenten en culturele instellingen bij de ontwikkeling en distributie van doorlopende leerlijnen cultuureducatie. De basisvoorziening bestaat uit Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland (Jeugdtheaterhuis), Popunie Zuid-Holland (Popunie) en Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP).

Met deze Basisvoorziening wordt de 'onderbouw' van de dienstverlening aan gemeenten geborgd, ervan uitgaande dat de gemeenten zelf de 'bovenbouw' zullen afnemen. De basisvoorziening moet inhoudelijk dan ook door gemeenten zelf aangestuurd worden, die daarmee een belangrijke taak krijgen in het geheel. Zij moeten zelf actief hun behoeften verwoorden en met de instellingen prestatieafspraken maken. De provincie behoudt een minimale financiële - en systeemverantwoordelijkheid.

Cultuureducatie met kwaliteit

In 2017 start de 2e fase van het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Via de deelregeling CmK in het primair onderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 kunnen gemeenten zich hiervoor aanmelden. Voor de kleine gemeenten in Zuid-Holland heeft de provincie,  in overleg met het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de mogelijkheid gecreëerd om via het Kunstgebouw deel te nemen als zij niet via een van de grote gemeenten willen deelnemen. Kunstgebouw zal zich inzetten voor de ondersteuning van de lokale CmK-projecten (tot 2017 bij een aantal samenwerkende gemeenten uitgevoerd door de cultuurnetwerkers), deze inzet (gekapitaliseerde uren) mag worden gebruikt als matching in het kader van de deelregeling CmK.