Monumenten en energieDe verduurzaming van rijksmonumenten speelt een belangrijke rol in de instandhouding daarvan. Monumenten hebben vaak een respectabele leeftijd en zijn van nature vaak al circulair en duurzaam. Bij herbestemming komen echter ook zaken als comfort-eisen voor prettig wonen en/of werken om de hoek kijken. Bij eventuele aanpassingen is het daarom van belang dat zij bijdragen aan de energietransitie.

Eigenaren aan zet bij verduurzaming

Gaan monumenteigenaren niet mee met de verduurzamingseisen van deze tijd, dan kunnen herbestemming en voortzetting van exploitatie gevaar lopen. Als eigenaar van een (rijks)monument bent u verantwoordelijk voor de instandhouding van het object en monumentale waarden. U bent dus aan zet om het energieverbruik van uw monument te verminderen en waar mogelijk over te gaan op duurzame energiebronnen.

Maatwerk bij verduurzamen monumenten

Om het behoud van cultuurhistorische waarden te waarborgen is bij het verduurzamen van monumenten maatwerk geboden. Er worden andere eisen gesteld aan materialen en technieken die bruikbaar zijn.

Binnen de monumentsector is een Routekaart Verduurzaming monumenten vastgesteld. Hierin is afgesproken de totale CO2-uitstoot van monumenten terug te brengen. Bijkomend voordeel van verduurzaming is dat bij exploitatie de energiekosten dalen.

Onderstaande documenten bieden een overzicht van handige tools, maar ook van subsidiemogelijkheden.

  1. Handreiking verduurzamen monumenten
  2. Subsidiemogelijkheden bij verduurzamen monumenten

Wettelijke bepalingen

In de Erfgoedwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de instandhouding van monumenten en vergunningsverplichting voor het wijzigen van een monument geregeld. De toepassing van deze wetten verloopt via een vergunningstraject dat bij de gemeente wordt uitgevoerd. Vergunningen zijn nodig voor het aanpassen, verbouwen, restaureren of verduurzamen van monumenten. Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend ‘als het belang van de monumentenzorg zich daarentegen niet verzet’.


Bron: Restauratiefonds en fotograaf Stefan Ammerlaan