Herinrichting MeeslouwerplasDe Meeslouwerplas is een zoetwaterplas bij Voorschoten (gemeente Leidschendam-Voorburg) van ongeveer 60 hectare groot. De plas maakt deel uit van het recreatiegebied Vlietland dat eigendom is van de provincie.

Het recreatiegebied wordt gevormd door een noordelijke en een zuidelijke plas, met enkele eilanden ertussen. De noordelijke plas wordt gebruikt voor activiteiten zoals zwemmen, surfen en zeilen. Ook liggen hier een aantal voorzieningen als een horecapaviljoen, camping, watersportwinkel, klimpark, surf- en zeilschool en enkele jachthavens. De Meeslouwerplas heeft een meer natuurlijk karakter. Deze plas wordt veel bezocht door wandelaars, ruiters en vissers.

Zie voor meer informatie de webpagina van recreatiegebied Vlietland.

Beide plassen zijn ontstaan door zandwinning in het verleden. De Meeslouwerplas is hierdoor op sommige plekken erg diep. Ook zijn de oevers steil en op een aantal plaatsen instabiel. Om de oevers weer veilig te maken en meer kansen te bieden voor planten en dieren in en rond de plas werkt aannemer BAM in opdracht van de provincie aan het verstevigen van de oevers en aan een herinrichting.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Herstel van de oevers: minder steil maken waardoor deze weer een functie als natuurvriendelijke oever kunnen vervullen en er weer langs de plas gewandeld kan worden
  • Waar nodig aanbrengen van een schone grondlaag op de bodem van de plas. Hiermee wordt de licht verontreinigde grond die in het verleden in de plas is gestort goed afgedekt
  • Krekenplan: het huidige rietland wordt ingericht als krekengebied, met een open verbinding naar de plas. Hierdoor ontstaan geschikte paaiplaatsen – plekken om zich voort te planten - voor vissen als ruisvoorn, blankvoorn en snoek. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Ook ontstaan kansen voor vogelsoorten zoals dodaars, roerdomp, bruine kiekendief, baardmannetje en ijsvogel. Er komt een vogelkijkscherm zodat vogelliefhebbers van de vogels kunnen genieten.
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers: brede, ondiepe oevers bieden een plek aan waterplanten die op of onder water of langs de oever leven ook dit draagt bij aan een betere waterkwaliteit.

De afgelopen jaren is de Meeslouwerplas minder diep gemaakt met onder meer bagger en met grond die vrijkwam bij de aanleg van de Rijnlandroute. Om de effecten van al deze werkzaamheden te kunnen beoordelen, wordt jaarlijks de ecologische waterkwaliteit beoordeeld. Maandelijks wordt de fysisch-chemische kwaliteit gemeten en tijdens het werk de opbouw van de waterbodem en oevers. Gegevens over de ecologische -en chemisch/fysische waterkwaliteit, de bodemkwaliteit en oeveropbouw, zijn beschikbaar op de website van de vrienden van Vlietland.