WaterZuid-Holland bestaat voor een zesde deel uit water. Al dat water biedt kansen voor natuur, recreatie, economie en woon- en werkgelegenheid, maar kent ook een keerzijde. Klimaatverandering kan zorgen voor teveel water, maar ook een tekort aan schoon (zoet) water.

Om de watertaken voor elkaar te krijgen zijn afspraken vastgelegd in plannen zoals het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015.

De provincie stelt spelregels op en legt doelen vast voor goed waterbeheer. Zo werkt de provincie samen met haar waterpartners aan duurzame innovatieve oplossingen voor te veel, te weinig, te zout en voldoende zoet water.

De provincie Zuid-Holland wil een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving om in te leven, te werken en te recreëren. Daarin speelt water een belangrijke rol. Om te leven maken we gebruik van drinkwater, irrigatiewater voor land- en tuinbouw en water voor de natuur. Vaarwater op rivieren, meren en de zee is nodig voor transport en we hebben water nodig voor de industrie. Voor recreatie hebben we zwem- en vaarwater nodig van een goede kwaliteit.

Kiezen voor duurzame oplossingen

De provincie let bij de wateraanpak ook op andere belangrijke aspecten, zoals natuur, economie en ruimtelijke ordening. Hier stelt de provincie spelregels voor op en legt doelen vast voor goed waterbeheer. De waterschappen voeren dit beheer uit onder toezicht van de provincie.

Deltaprogramma Zuid-Holland

Zuid-Holland moet zich als laaggelegen provincie beschermen tegen overstromingen. Ook willen we zorgen voor voldoende zoetwater. Hiervoor maken we met het Deltaprogramma plannen en nemen we maatregelen.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.