Vergoeding bij te late beslissingIedereen die een aanvraag of een bezwaarschrift heeft ingediend bij de provincie, mag van ons verwachten dat we die aanvraag of dat bezwaarschrift snel en goed afhandelen.

Als u een aanvraag of een bezwaarschrift heeft ingediend bij de provincie krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat wanneer u een beslissing van ons krijgt. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend krijgt u binnen 12 of 18 weken een beslissing van ons. Natuurlijk doen wij er alles aan om uw aanvraag of bezwaar goed af te handelen én u op tijd onze beslissing te sturen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u recht hebben op een vergoeding. Die vergoeding is maximaal €1.442.
Heeft u een aanvraag of een bezwaarschrift samen met anderen ingediend, dan wordt de vergoeding verdeeld onder alle aanvragers.

Wat kunt u doen als de provincie de beslistermijn toch overschrijdt?

Als de beslistermijn is overschreden en u heeft nog geen beslissing van ons
ontvangen, dan kunt u de provincie een brief schrijven, waarin u om een
vergoeding verzoekt. Daarmee stelt u de provincie ‘in gebreke’. Na ontvangst van deze brief heeft de provincie nog 2 weken om een beslissing te nemen.

Vermeld in uw brief in ieder geval het volgende:

 • uw naam, adres en woonplaats.
 • de datum waarop u de brief schrijft.
 • een omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift.
 • de datum en het nummer van de ontvangstbevestiging die u heeft gekregen.
 • het nummer van de rekening waar op wij de vergoeding kunnen overmaken.
 • uw handtekening.

De brief kunt u richten aan:
Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Als u de provincie in gebreke gesteld heeft en 2 weken daarna is er nog
geen beslissing, dan heeft u recht op een vergoeding voor elke dag na die 2 weken dat de beslistermijn extra wordt overschreden.

De vergoeding bedraagt de eerste 14 dagen €23 per dag, de
daaropvolgende 14 dagen €35 per dag en de overige dagen €45 per
dag. De laatste dag waarover de provincie een vergoeding is verschuldigd, is de dag waarop de provincie de beslissing op de oorspronkelijke aanvraag of het bezwaarschrift verstuurt. De vergoeding loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal €1.442. Dit geldt ook als de provincie na 42 dagen nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift heeft genomen.

Binnen 2 weken nadat de periode waarover een vergoeding is verschuldigd
is geëindigd, stuurt de provincie een beschikking naar u waarin is aangegeven of recht op vergoeding bestaat en zo ja, hoe hoog de vergoeding is.

Wanneer bestaat geen recht op een vergoeding?

In de volgende gevallen betaalt de provincie in ieder geval geen
vergoeding:
1. als de provincie binnen 2 weken na ontvangst van de ingebrekestelling
alsnog heeft beslist op de oorspronkelijke aanvraag of het bezwaarschrift;
2. als de aanvrager of indiener van een bezwaarschrift de provincie onredelijk laat in gebreke heeft gesteld;
3. als degene die de provincie in gebreke heeft gesteld, geen belanghebbende is bij de oorspronkelijke aanvraag of het bezwaarschrift;
4. als de ingediende aanvraag of het bezwaarschrift kennelijk niet
ontvankelijk of kennelijk ongegrond is;
5. als het een klacht betreft;
6. als degene die een provincie in gebreke heeft gesteld, het verzoek te
vroeg (prematuur) heeft ingediend;
7. als de aanvraag, vanwege het verstrijken van de beslistermijn, van
rechtswege wordt verleend (de lex silencio positivo);
8. als de ingediende aanvraag of het bezwaarschrift betrekking heeft op
een besluit in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Opschorten beslistermijn

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de provincie een
weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag of bezwaarschrift. Daarom hebben we soms meer tijd nodig om te beslissen. Bijvoorbeeld als de provincie moet wachten op aanvullende informatie van u of uit het buitenland. Ook is het mogelijk, dat de provincie op het laatste moment zo veel informatie van u ontvangt dat een beslissing onmogelijk binnen de beslistermijn genomen kan worden. Daarnaast kan er een overmachtsituatie zijn waardoor het voor de provincie niet mogelijk is tijdig
op uw aanvraag of bezwaarschrift te beslissen. Tenslotte kan de provincie
ook vragen of u instemt met de opschorting van de beslissing. In de hiervoor genoemde gevallen kan de beslistermijn worden verlengd. Van
een opschorting van de beslistermijn krijgt u altijd schriftelijk bericht.

Direct beroep

Als u de provincie in gebreke gesteld heeft en 2 weken daarna is er nog
geen beslissing, dan kunt u ook beroep instellen bij de rechtbank. U kunt dus niet meer eerst bezwaar maken tegen het uitblijven van een beslissing. Dit is anders bij beslissingen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. In dat geval heeft u de keuze om eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing of direct beroep in te stellen bij de rechtbank. Verklaart de rechter het beroep gegrond, dan is de provincie
- tenzij de rechter de provincie langer de tijd geeft - verplicht om alsnog binnen 2 weken te beslissen.

Voorwaarden

Op deze pagina leest u wat u moet doen om deze vergoeding te krijgen en wanneer u wel en wanneer u geen recht heeft op deze vergoeding.

Aanpak

U kunt de provincie in gebreke stellen met het digitale formulier 'Ingebrekestelling', dat u met DigiD kunt ondertekenen. U kunt de provincie ook een brief sturen. Dit formulier vindt u onder 'Formulieren'.

Vermeld in uw brief in ieder geval het volgende:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de datum waarop u de brief schrijft;
 • een omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift;
 • de datum en het nummer van de ontvangstbevestiging die u hierbij heeft gekregen;
 • het nummer van de rekening waarop wij de vergoeding kunnen overmaken;
 • uw handtekening.

Contact

Bel voor meer informatie naar de provincie, via telefoonnummer 0704416622, of stuur een e-mail naar zuidholland@pzh.nl, onder vermelding van 'ingebrekestelling'.

Bijgewerkt


Formulieren

Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag