WaterveiligheidDe provincie Zuid-Holland wil voor haar inwoners een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving om in te leven, te werken en te recreëren. Daarin speelt water een belangrijke rol. Zuid-Holland bestaat voor een zesde deel uit water en is daarmee een zeer waterrijke provincie. Maar al dat water heeft naast veel voordelen ook een keerzijde.

Veilig en droog

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en regent het harder. Ook komen droge zomers vaker voor en hebben we in veengebieden te maken met een sterke bodemdaling. De provincie moet het dichtbevolkte en laaggelegen Zuid-Holland veilig en droog zien te houden. Een overstroming kan ernstige gevolgen hebben. En ook al is de kans daarop erg klein, de provincie speelt op zeker. De veiligheid van inwoners en gebruikers van het gebied staat voorop.

Samenwerken

Werken aan waterveiligheid doet de provincie samen met haar partners: Europa, Rijksoverheid, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Zo werken waterschappen en provincie bijvoorbeeld nauw samen als dijken langs grote rivieren en de zeewering (zogenoemde primaire keringen) moeten worden versterkt. Hierbij speelt de ruimtelijke kwaliteit ook een belangrijke rol. Verder stelt de provincie veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen (dijken merendeels gelegen langs boezemwateren) vast en de termijn waarop deze keringen aan de norm moeten voldoen. Om te voorkomen dat regionale waterkeringen bij hevige regenval bezwijken, heeft de provincie grote gebieden waar waterberging kan plaatsvinden, ruimtelijk vastgelegd. Zo werkt de provincie aan een veilige en aantrekkelijke leef- en werkomgeving, voor nu en de toekomst.