Meldingen IBTDe provincie houdt op de volgende terreinen interbestuurlijk toezicht (IBT) op gemeenten en waterschappen

  • Informatie- en archiefbeheer.
  • Huisvesting vergunninghouders (ook wel verblijfsgerechtigden of statushouders).
  • Monumentenzorg.
  • Omgevingsrecht.
  • Ruimtelijke ordening.
  • Water.

Een melding met betrekking tot een gemeente of een waterschap bij de provincie indienen, kan alleen als deze betrekking heeft op één van de genoemde terreinen.

Daarnaast kan er alleen in de volgende situaties een melding worden ingediend:

  • Er is een acuut gezondheids- of veiligheidsrisico.
  • Een gemeente of het waterschap neemt een besluit dat in strijd is met wet- of regelgeving of het algemeen belang.
  • Een gemeente of het waterschap neemt ten onrechte geen besluit.
  • Een gemeente of het waterschap voert een wettelijke taak niet naar behoren uit.

De provincie heeft de bevoegdheid om in het uiterste geval in te grijpen, maar gaat daar zeer terughoudend mee om. De provincie grijpt uitsluitend in wanneer op basis van een zorgvuldige belangenafweging wordt geconcludeerd dat ingrijpen in verhouding staat tot de ernst van de situatie.

De provincie adviseert u om, voordat u een klacht of melding indient bij de provincie, eerst contact op te nemen met de betreffende gemeente of het waterschap over uw voorgenomen melding. Als er voor de betreffende casus nog een procedure loopt, kan er geen melding worden ingediend.

Waar kunt u uw melding doorgeven?

U kunt uw melding mailen naar zuidholland@pzh.nl. De provincie neemt daarna altijd contact met u op. U wordt dan ook verzocht bij uw melding uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden.

U kunt ook een brief sturen naar:

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Hoe wordt uw klacht of melding afgehandeld?

Na ontvangst van uw melding wordt gekeken of het een zaak betreft in het kader van de interbestuurlijke toezichtstaak van de provincie en wordt u geïnformeerd over de verdere afhandeling. De provincie streeft ernaar dit binnen 6 weken te doen.