Programma Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV)In 2022 heeft de provincie, en daarmee ook de 5 Zuid-Hollandse omgevingsdiensten, altijd actueel én digitaal inzicht in de (milieu)vergunningvoorschriften die gelden voor de meest risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven). Digitalisering helpt om het hele proces van vergunningverlening sneller, efficiënter en transparanter te maken. Op deze pagina vindt u informatie over programma Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV).

Verandering

Het programma AADV speelt in op de komst van de Omgevingswet. Daarin verandert de wetgever zijn grondhouding van 'Nee, mits...' naar 'Ja, tenzij...'. Dit idee is gericht op samenwerking en ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving. Daarvoor is verandering nodig in de manier van werken van overheden, omgevingsdiensten en het bedrijfsleven. Daarom doen we goed onderzoek en voeren we het programma in fasen uit.

Digitalisering

Binnen programma AADV wordt een applicatie (Digi-V) ontwikkeld die alle geldende voorschriften van bedrijven laat zien. In dit overzicht is in één oogopslag te zien welke regels gelden voor welk bedrijf en welke veranderingen zijn doorgevoerd. Een eerste basisversie van de app is af en aan DCMR, Milieudienst Rijnmond ter beschikking gesteld. Samen met DCMR ontwikkelen we Digi-V door.

Versterking informatiepositie

Programma AADV heeft als doel verbetering van de informatiepositie van overheid, bedrijfsleven en inwoners én een efficiënter vergunningproces. Hoe gestructureerder en completer bedrijven een aanvraag indienen, hoe sneller vergunningverlening kan werken. Als de gestructureerde aanvraag onderdeel is van de vergunning, wordt deze robuuster. Dat wil zeggen dat die minder vaak aangepast hoeft te worden en daardoor overzichtelijk en actueel blijft. Ook wordt de lastendruk op bedrijven verlicht.

Stip op de horizon

Dit alles is niet alleen bruikbaar voor de meest risicovolle Brzo-bedrijven. De oplossingen die programma AADV bedenkt, zijn ook inzetbaar voor alle vergunningplichtige bedrijven. Medio 2022 kan Digi-V opgeschaald worden naar de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland en uiteindelijk ook daarbuiten.

Contact

Meer weten? Mail naar het programma via

  • Hans Janssen (programmamanager)
  • Ruud Berden (beleidsmedewerker)
  • Magda Nelissen (ondersteuner)
  • Fleur Halkema (communicatie)