Ter inzage Ontwerp Omgevingsbeleid 2020Het provinciale omgevingsbeleid wordt stap voor stap aangepast. In 2020 is toegewerkt naar een Ontwerp Omgevingsbeleid 2020. Dat bevat:

 • Ontwerpwijziging Omgevingsvisie
 • Ontwerpwijziging Omgevingsverordening
 • Ontwerp Omgevingsprogramma

Het Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 heeft van 3 december 2020 voor een periode van 6 weken (exclusief kerstreces) ter inzage gelegen (tot 1 februari 2021). Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2021 het beleid vastgesteld.

Het provinciale Omgevingsbeleid is al in werking sinds april 2019, sindsdien zijn er al aanpassingen gedaan. Een overzicht van al deze wijzigingen kunt u terugvinden in de Lange Termijn Agenda.

Ontwerp-wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland

De aanpassingen in de Omgevingsvisie betreffen op hoofdlijnen de volgende punten:

 • Ambities: deze zijn vervangen door de 7 ambities uit het coalitieakkoord. De toelichtende teksten liggen dichtbij de teksten uit het coalitieakkoord en/of de gewijzigde begroting.
 • Sturingsfilosofie: het kopje ‘bestuurlijke kwaliteit en samenwerking’ is toegevoegd aan het hoofdstuk. Hier zijn de uitgangspunten van het programma Beter Bestuur bij gebruikt. De bestaande sturingsprincipes zijn explicieter gepositioneerd als bedoeld voor de fysieke leefomgeving en het sturingsprincipe ‘effectief en betrouwbaar’ is toegevoegd.
 • Aanpassingen vanuit twee beleidsmodules, die integraal in deze verbeterslag zijn meegaan: Klimaatadaptatie en Circulair Zuid-Holland. Dit betreft vooral de beleidskeuzes in de Omgevingsvisie (en beperkt de Omgevingsverordening).
 • In de visie is hierover nu het volgende opgenomen: “De provincie streeft naar een optimale wisselwerking tussen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een goede omgevingskwaliteit.” Dit begrip zal nader worden uitgewerkt en van betekenis voorzien, zodat het als doel van het omgevingsbeleid kan dienen, als onderdeel van de Monitor Leefomgeving.
 • Verbeterde opbouw van het document. Lange stukken tekst over de uitgangspunten voor de fysieke leefomgeving hebben aparte hoofdstukken gekregen, waardoor de eerste 5 hoofdstukken makkelijker te lezen zijn en logischer op elkaar volgen.
 • Verbeterde beleidskeuzes. De bestaande beleidsbeslissingen uit de Omgevingsvisie zijn redactioneel verbeterd en geactualiseerd. Een overzicht is opgenomen in bijlage 2.
 • Aansluiting op de begroting. In de gewijzigde Begroting 2020 is aangekondigd dat het Omgevingsbeleid en de begroting toegroeien naar een situatie waarin zij beter op elkaar aansluiten. Dit betreft de beleidskeuzes uit de Omgevingsvisie en de beleidsprestaties uit de begroting.

Ontwerpwijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland

Naar aanleiding van een aantal beleidsaanpassingen zijn er ook aanpassingen gewenst op de Omgevingsverordening. Zo wordt een artikel toegevoegd over klimaatbestendig bouwen en het beschermen van vitale drinkwaterleidingen. Daarnaast zijn er een aantal kleinere aanpassingen aan kaarten en een aantal technische verbeteringen.

Op dit moment loopt ook het traject voor vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) onder de Omgevingswet. Echter zien we ons door uitstel van deze Omgevingswet genoodzaakt nu al enkele wijzigingen in de huidige Omgevingsverordening aan te brengen.

Ontwerp Omgevingsprogramma Zuid-Holland

Het Ontwerp Omgevingsprogramma betreft de beleidsuitwerking van de Omgevingsvisie. Bestaande (sectorale) programma’s en beleidsuitwerkingen zijn hierin samengevoegd. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet betreft dit een programma conform artikel 3.4 van de Omgevingswet.

Het Omgevingsprogramma omvat de maatregelen waarmee Gedeputeerde Staten invulling geven aan de ambities en beleidskeuzes die in de Omgevingsvisie zijn opgenomen. De beleidskeuzes in de Omgevingsvisie betreffen de bevoegdheid van Provinciale Staten, de maatregelen in het Omgevingsprogramma van Gedeputeerde Staten.

In het Ontwerp Omgevingsprogramma is de beleidsuitwerking van beleidsdoel 5.3 (Leven met water) nog niet opgenomen. De uitwerking van dit beleidsdoel wordt ná vaststelling van het Regionaal Waterprogramma in het Omgevingsprogramma ingevoegd.

Hoe en waar kunt u het ontwerp inzien?

 1. In de digitale plannenviewer via www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/inprocedure
 2. De documenten kunt u downloaden op de website: www.zuid-holland.nl/omgevingsbeleid
 3. Tijdens kantooruren liggen alle documenten ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag.

Wij wijzen u in het bijzonder nog op het volgende. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus is het provinciehuis vooralsnog gesloten en is er derhalve geen fysieke terinzagelegging mogelijk. Wanneer dat voor u problemen oplevert om met een zienswijze te reageren op het Ontwerp Omgevingsbeleid, dan verzoeken wij u zich in verbinding te stellen met de provincie via onderstaande contactgegevens.

Zienswijzen

Wij stellen u in de gelegenheid te reageren op het Ontwerp Omgevingsbeleid 2020. Uw eventuele opmerkingen kunt u uiterlijk 1 februari 2021 aan ons kenbaar maken. De zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten betrokken bij de definitieve vaststelling van het Ontwerp Omgevingsbeleid 2020.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres . Vermeld hierbij ook uw adresgegevens. U kunt uw zienswijze ook per post indienen:

Provincie Zuid-Holland, Team Omgevingsbeleid, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.