Terinzagelegging Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied ZuidplaspolderGedeputeerde staten hebben op 5 oktober 2021 het Ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied Zuidplaspolder vastgesteld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het ‘startdocument’ voor een milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze m.e.r. is gekoppeld aan de Herziening van het provinciale omgevingsbeleid voor het Middengebied van de Zuidplaspolder.

Het Ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied Zuidplaspolder ligt ter inzage van 13 oktober tot en met 23 november 2021. De definitieve vaststelling van de NRD is voorzien in januari 2022.

Hoe en waar kunt u het ontwerp inzien?

  1. Het document kunt u downloaden op de website: www.zuid-holland.nl/omgevingsbeleid.
  2. Tijdens kantooruren ligt het document ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag.

Zienswijzen

Wij stellen u in de gelegenheid te reageren op het Ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied Zuidplaspolder. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot en met uiterlijk 23 november 2021 aan ons kenbaar maken. De zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten en betrokken bij de definitieve vaststelling van het Ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied Zuidplaspolder.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres .

Vermeld hierbij ook uw adresgegevens. U kunt uw zienswijze ook per post indienen:

Provincie Zuid-Holland, Team Omgevingsbeleid, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.


Document

Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied Zuidplaspolder Herziening Omgevingsbeleid PZH