Vaststelling Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020 en wijziging tramtracé RidderkerkWijziging Omgevingsverordening Zuid-Holland, Programma ruimte en Programma mobiliteit

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een tweetal besluiten genomen over wijziging van het Omgevingsbeleid. Op 3 juni 2020 is de Wijziging tramtracé Ridderkerk vastgesteld. Op 1 juli 2020 is de Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020 vastgesteld.

De Wijziging tramtracé Ridderkerk betreft een wijziging van het Programma mobiliteit en van het Programma ruimte. Het betreft een aanpassing van de ruimtelijke reservering van het tramtracé Ridderkerk. Een deel van de reservering is vervallen. Met het oog op eventuele toekomstige ontwikkelingen blijft er wel een reservering van een stuk op de Rotterdamseweg.

De Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020 is een bundeling van een aantal kleine aanpassingen van de Omgevingsvisie Zuid-Holland, de Omgevingsverordening Zuid-Holland en het Programma ruimte. De aanpassing betreft het beleid, de regels en de aanduiding van onder meer het Natuurnetwerk Nederland, de weidevogelgebieden, het Buijtenland van Rhoon, detailhandel, luchtkwaliteit, bodem en ondergrond, recreatiewoningen. Ook zijn er enkele wijzigingen op de 3 hectare kaart (grote stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stads- en dorpsgebied) van het Programma ruimte.

Tegen deze besluiten kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.