Voortgang wijzigingen OmgevingsbeleidHet Omgevingsbeleid wijzigt als daar aanleiding toe is. Hier vindt u informatie over actuele en afgeronde wijzigingen. Actuele wijzigingen zijn voorgenomen wijzigingen waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Bij afgeronde wijzigingen zijn alle stappen gezet en is sprake van vigerend beleid.

Actuele wijzigingen:

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (omgevingsverordening voor onder de Omgevingswet)

  • Zuid-Hollandse Omgevingsverordening: de terinzagelegging is afgelopen, het Statenvoorstel voor vaststellen van de definitieve ZHOV door Provinciale Staten is op 5 juli 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In de Integrale Commissie van Provinciale Staten op 24 november 2021 wordt de ZHOV opnieuw in de commissie besproken samen met het delegatiebesluit. Hier wordt de planning van de definitieve besluitvorming bepaald (waarschijnlijk PS 15 december 2021).
  • Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2022: de ambtelijke consultatie is afgerond. Naar verwachting zal eind 2021 de volgende stap gezet worden in de procedure.

Afgeronde wijzigingen:

Aankondigingen in Provinciaal Blad

De provincie Zuid-Holland kondigt de terinzagelegging en inwerkingtredingsdatum van wijzigingen in het Omgevingsbeleid aan. Deze vindt u in het Provinciaal Blad.

Contact

Heeft u vragen over de voortgang van wijzigingen in het Omgevingsbeleid, stuurt u dan een mail naar .