3D-ordeningDe provincie Zuid-Holland werkt op grond van de Omgevingsvisie aan een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond. Doelstelling is dat een zorgvuldige afweging van gebruik en bescherming van bodem en ondergrond in de komende jaren structureel onderdeel wordt van alle relevante ruimtelijke planprocessen in Zuid-Holland. Naast de bovengrondse 'occupatie' en 'netwerken' vormt 'bodem en ondergrond' de derde dimensie van ruimtelijke ordening; aangeduid als '3D-Ordening'. Dit is een opgave voor provincie, omgevingsdiensten en gemeenten, in samenwerking met kennisinstituten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

In samenhang met 3D-netwerkvorming faciliteert provincie Zuid-Holland 3D-instrumentarium. Het gaat om de volgende instrumenten:

  • Ondergrondwijzer (= proceshandreiking 3D-Ordening)
  • Bodematlas (= kaartmateriaal 3D-Ordening)
  • Bodemladder (= afwegingskader en handelingsperspectief)

Feedback en samenwerking

Telkens opnieuw zoeken zogenoemde 'ondergrondcoördinatoren', in nauwe samenwerking met 'projectleiders ruimtelijke ordening' naar een balans tussen duurzaam benutten en beschermen van de kwaliteiten van bodem en ondergrond. Als proceshandreiking om de verbinding te versterken tussen de werkvelden bovengronds (RO) en ondergronds (bodem) is de Zuid-Hollandse Ondergrondwijzer ontwikkeld.Door Omgevingsdiensten en gemeenten zijn of worden meer gebiedsspecifieke 'Handreikingen Ondergrondkwaliteiten' opgesteld. Om het geheel aan 3D-instrumentarium nog verder te verbeteren vragen we u als professional om feedback op de Ondergrondwijzer, Bodematlas, Bodemladder en daarmee samenhangende regionale 'Handreikingen Ondergrondkwaliteiten'.