Nazorg op stortplaatsenOm de nadelige gevolgen van stortplaatsen op de omgeving te minimaliseren, voert de provincie op deze locaties nazorg uit. Het gaat om gesloten stortplaatsen met een Wet Milieubeheervergunning of oude voormalige stortplaatsen waarop de Wet Bodembescherming van toepassing is.

Nazorg stortplaatsen (Wet Milieubeheer)

De provincie is verantwoordelijk voor nazorg van stortplaatsen die op of na 1 september 1996 nog in exploitatie zijn of waren. Hiervoor betaalt de exploitant aan de provincie, die de nazorggelden beheert in een provinciaal fonds.

Na beëindiging van de exploitatie wordt een eindinspectie uitgevoerd en gaat de verantwoordelijkheid over naar de provincie. Vanaf dat moment laat de provincie nazorg uitvoeren volgens het plan dat de exploitant heeft ingediend. Dit bestaat uit milieubeschermende voorzieningen controleren, onderhouden en zo nodig vervangen. Daarnaast wordt periodiek gecontroleerd of het gestorte materiaal het grondwater in de omgeving beïnvloedt. Na sluiting van de stortplaats krijgt het terrein vaak een nieuwe bestemming. Hiervoor is een ontheffing nodig op basis van de provinciale milieuverordening. De provincie let als bevoegd gezag erop dat bij nieuw gebruik rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden en nazorgwerkzaamheden.

Nazorg voormalige stortplaatsen (Wet Bodembescherming)

In de afgelopen jaren heeft de provincie bodemonderzoek laten uitvoeren op circa 350 voormalige stortplaatsen. Hieruit is gebleken dat op een deel van de stortplaatsen extra maatregelen nodig zijn om schade aan de omgeving te minimaliseren. De eigenaar van de locatie is op basis van de Wet Bodembescherming verantwoordelijk voor deze aanpak. Alleen bij grondwaterproblemen ligt het initiatief bij de provincie of gemeente. De provincie heeft de uitvoerende taken voor deze stortplaatsen in handen gelegd van de regionale uitvoeringsdiensten. Verder verschaft de provincie informatie over de mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebied. De aanpak van bodemproblematiek maakt deel uit van deze herontwikkeling. Hierdoor wordt de schaarse ruimte in Zuid-Holland efficiënter gebruikt.