ParkerenAls provincie en gemeenten hebben wij samen met het Rijk onderzoek laten doen naar de belemmeringen voor binnenstedelijk bouwen. In het kader van het BO-MIRT onderzoek ’Stimuleren Stedelijk Bouwen’ heeft bureau REBEL dit opgepakt. Een van de uitkomsten was dat gemeentelijke parkeernormen groot effect hebben op de haalbaarheid en betaalbaarheid van binnenstedelijke ontwikkelingen. Wij als provincie hebben de resultaten van Rebel verrijkt met een eigen onderzoek naar het effect van de parkeernorm op binnenstedelijk bouwen.

In dit onderzoek wordt bevestigd dat de gemeentelijke parkeernorm (het aantal verplicht te bouwen parkeerplaatsen per woning) een belangrijke oorzaak is voor het achterblijven van de binnenstedelijke woningbouwproductie. Betrokken partijen in de Zuidelijke Randstad (gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en beleggers) hebben voorbeelden aangeleverd van geplande, afgeblazen en recent opgeleverde woningbouwcomplexen, nabij hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). We zien projecten die kampen met structurele leegstand in parkeergarages, vertraagde projecten of projecten die helemaal niet van de grond komen omdat het fysiek en financieel niet mogelijk is om de door de norm vereiste parkeerplaatsen te realiseren en tegelijkertijd het project rendabel te houden. Hierdoor blijven gronden braak liggen en  transformeerbare gebouwen leegstaan. Ook blijkt dat, door de parkeernorm, binnenstedelijke plannen alleen in te lage dichtheden of uitsluitend met overheidsfinanciering kunnen worden gerealiseerd. Binnenstedelijk ontwikkelen gaat hierdoor langzamer en voor hogere stichtingskosten dan bouwen op uitleglocaties.

Kansen voor stedelijke woonmilieus en uitleglocaties

Zeker voor goed ontsloten stedelijke HOV-locaties zijn veel mensen te vinden die daar graag betaalbaar en zonder eigen auto willen wonen. Maar er liggen ook kansen voor uitleglocaties. Een andere parkeernorm geeft bijvoorbeeld ruimte voor inzet op (elektrische) deelauto’s als alternatief voor de tweede of derde auto. Gezien de druk op de ruimte en de woningmarkt, de vraag naar specifieke stedelijke en dorpse woonmilieus en de betaalbaarheid van woningen biedt het hanteren van andere parkeernormen, mogelijkheden. Het rapport ‘Parkeren en Verstedelijking’ biedt aanknopingspunten om het binnenstedelijk bouwen soms op een andere manier te benaderen. Door meer maatwerk en keuzevrijheid toe te staan op het gebied van parkeren, kan de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling aantrekkelijker, betaalbaarder en duurzamer worden.

TOD-handreiking

De ‘Transit Oriented Development/OV-georiënteerd’ ook wel de ‘TOD-handreiking’ heeft de provincie opgenomen in het Programma Ruimte daar het een mooi alternatief vormt voor de parkeernormen. De provincie zal deze handreiking toepassen bij gesprekken met gemeenten over het gewenste woon-, leefmilieus op HOV-locaties.