Versnelling woningbouw: De Vliegende BrigadeVeel mensen willen graag in Zuid-Holland wonen. Daardoor neemt de woningvraag toe. Er zijn veel plannen om woningen te bouwen, maar de realisatie blijft vaak achter. Om deze woningbouwprojecten te versnellen, heeft de provincie de Vliegende Brigade opgericht.

De provincie en gemeenten hebben samen geconstateerd dat het sneller kan met de realisatie van woningbouwplannen. Er is vaak een tekort aan goed personeel met de juiste expertise. De Vliegende Brigade wil gemeenten en andere organisaties helpen bij het versnellen van woningbouw en binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten.

Menskracht

De Vliegende Brigade levert snel en gericht menskracht voor concrete knelpunten. Deze menskracht bestaat voornamelijk uit extern ingehuurde expertise, waarbij maatwerk de sleutel is tot succes. Denk hierbij aan een ervaren gebiedsontwikkelaar, planeconoom of procesmanager met vastgoedkennis.

Gemeenten: vraag subsidie aan voor versnellen woningbouw

Om het succes van de Vliegende Brigade te versterken, heeft het Rijk voor de periode 2021-2023 een fors extra budget beschikbaar gesteld. Dit geld is bestemd voor subsidies aan gemeenten voor de inhuur van expertise en capaciteit. Het subsidieplafond voor 2021 is €3 miljoen en aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 19 april 2021.

Hoe werkt het?

Ga naar de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland.

-

De Vliegende Brigade helpt !

Voorbeelden uit de praktijk, aflevering 1 de Bollenstreek

Het dilemma van versnellen en participeren bespreekbaar maken

In de Bollenstreek is de ruimte schaars en de behoefte aan verschillende type woningen groot. De Vliegende Brigade, de flexpool van de provincie Zuid-Holland reikt gemeenten de hand om locaties van rond de 100 woningen te realiseren door capaciteit en expertise beschikbaar te stellen. Eind vorig jaar rondde De Vliegende Brigade de gunning af om HLTsamen (het ambtelijk samenwerkingsverband van Hillegom, Lissen en Teylingen) te helpen bij het versnellen van vier woningbouwprojecten. HLTsamen zet vier eigengrondposities in.

Nora Kamerbeek, teammanager Planvorming: “In Coronatijd werd de regeling zodanig aangepast dat ook kleinere binnenstedelijke locaties in aanmerking kwamen. Dat bood ons de kans om voortvarend aan de slag te gaan met vier binnenstedelijke eigengrondposities. Daarmee hebben we zelf de regie en kunnen we het tempo bepalen. Tel daarbij op dat de gemeente stevige ambities heeft op het gebied van duurzaamheid, participatie en speciale doelgroepen. Dus ja, we zijn met de brigadier echt ontzorgd, want ze trekt exclusief aan vier projecten. En we hadden een belangrijke stem in het gunningsproces. Thinka past goed in onze organisatie”.

Participatie is per definitie dealen

De expert die HLTsamen versterkt is Thinka Bor van Fakton Executives, die medio januari is begonnen. Zij werkt aan vier inbreidingslocaties van 60 tot 100 woningen in Hillegom, Lisse en Teylingen. Met haar ervaring als gebiedsontwikkelaar lijnt zij de randvoorwaarden uit, draait product en organiseert de participatie. Participatie is per definitie dealen met concurrerende belangen, meningen en opvattingen die uiteenlopen. Volgens haar loont het om aan de voorkant van een project te investeren in procesmanagement. Stappen zetten in zo’n bouwplanontwikkeling betekent namelijk eerst breed uitwaaieren door veel intern en extern op te halen, om vervolgens te trechteren naar een beslismoment. Door steeds naar beslismomenten toe te werken, tikken we dilemma’s en ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen af en sturen we op het bereiken van overeenstemming.

Speelveld en spelregels

Veranderingen in de leefomgeving brengen onzekerheid voor bewoners met zich mee. De uitdaging is om participatie zodanig te organiseren dat verwachtingen gemanaged en ambities vertaald worden in financiële haalbaarheid. Thinka: “Participatie vraagt om het speelveld en de spelregels met elkaar vóóraf vast te stellen. Dat is best complex. Wat is wel en niet onderhandelbaar en waarom? Waarom het ene belang zwaarder weegt dan het andere is lastig uit te leggen. Maatschappelijke doelen, zoals het oplossen van het nijpende tekort aan passende woningen, wegen voor de gemeente zwaar”.

Reken- en tekenproces

De expert heeft voor drie van de vier projecten bestuurlijke opdrachten en een concept-uitgangspuntennotitie opgesteld. Deze hoofdlijnennotitie geeft richting aan de maatschappelijke doelen. Participatie verloopt op dit moment digitaal, vanwege Corona. Een teken- en rekenproces wordt nu opgetuigd met onder meer planeconomische en stedenbouwkundige expertise. Welke programmamix met welk type woningen is optimaal? Hoeveel budget is beschikbaar voor duurzaamheid? Welke ingebrachte wensen zijn realistisch? Het reken- en tekenproces zal naar verwachting eind 2021 zijn afgerond, waarmee we de stap kunnen zetten naar de marktpartijen.


Subsidieregeling Vliegende Brigade

Projecten met Vliegende Brigade

U ziet op welke locaties de Vliegende Brigade actief is. Doe inspiratie op met de achterliggende projectinformatie.