Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek
Duinpolderweg header

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de Duin- en Bollenstreek

Een structurele verbetering van de interne bereikbaarheid, leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek en de verbinding met de Haarlemmermeer, staan al lange tijd op de beleidsagenda in Zuid-Holland.

De opgaven in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek en de urgentie voor het treffen van maatregelen blijven onverminderd bestaan. Door de lange periode van planvorming zijn problemen die al meer dan 10 jaar geleden werden gesignaleerd, nog altijd niet aangepakt. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkelingen verder gegaan en worden nieuwe toekomstperspectieven voor de regio ontwikkeld. Ook belangenverenigingen van bedrijfsleven/ondernemers, in de regio actieve ontwikkelaars, De Keukenhof, de Fietsersbond en verenigde bewoners hebben kenbaar gemaakt dat extra maatregelen in de regio hard nodig zijn. Om deze redenen hebben wij met de Zuid-Hollandse partners (Holland Rijnland, gemeenten Lisse en Hillegom) een plan van aanpak opgesteld.

Het doel van de in het plan van aanpak beschreven studie ‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’ is om zowel de problemen vanuit het verleden aan te pakken, als ook om toekomst vaste oplossingen te ontwikkelen die de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied faciliteren. Daarbij staat centraal in deze aanpak:
1. Oplossingen vinden voor de mobiliteitsknelpunten (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid) in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek;
2. Een bijdrage leveren aan een robuust netwerk dat keuzevrijheid biedt op alle modaliteiten en aansluit op de behoeften van reizigers en vervoerders en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek.

Op basis van het plan van aanpak gaan wij samen met de Zuid-Hollandse partners, Holland Rijnland en de gemeenten Lisse en Hillegom, de komende tijd aan de slag om tot oplossingen te komen voor de mobiliteitsopgave in de regio. We zetten ons in voor zowel maatregelen, die op korte termijn al verlichting kunnen bieden, als voor structurele toekomst vaste maatregelen voor de (middel)lange termijn. Belanghebbenden zullen wij uiteraard zo vroeg mogelijk betrekken bij het uitwerken van nieuwe plannen.

Voor vragen kunt u contact opnemen via ons mailadres:


Voorstel voor Provinciale Staten over Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek

Plan van Aanpak ‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’

26-10-2020

Deze notitie schetst de voorgestelde aanpak van de mobiliteitsopgaven in de noordelijke Duin- en Bollenstreek.

Bewonersbrief na besluit PS NH 25 mei 2020

GS-brief - Duinpolderweg vervolg