Gedeputeerde Staten
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaat komende 4 jaren samenwerken aan 'Elke dag beter. Zuid-Holland.' Dit is het motto van het Coalitieakkoord 2019 - 2023.

Gedeputeerde Staten 2019-2023

Jaap Smit

Jaap Smit
 • Burgemeesterszaken
 • Toezicht op veiligheidsregio's
 • Koninklijke onderscheidingen
 • Begeleiding leden Koninklijk Huis bij openingen/bezoeken

Floor Vermeulen (VVD)

Floor Vermeulen
 • Verkeer en vervoer
 • Bestuur en maatschappij
 • Vergunningverlening
 • IPO-bestuur
 • 1e loco-commissaris van de Koning

Jeannette Baljeu (VVD)

Jeannette Baljeu
 • Financiën
 • EU en internationaal
 • Water
 • Transitie haven en industrie
 • Warmterotonde
 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Willy de Zoete (ChristenUnie & SGP)

Willy de Zoete
 • Economie: Human capital en toegepaste innovatie in het MKB
 • Cultuur en erfgoed
 • Personeel & Organisatie
 • Luchtvaart
 • Grondzaken

Berend Potjer (GroenLinks)

Berend Potjer
 • Energie
 • Natuur
 • Omgevingswet
 • Communicatie

Anne Koning (PvdA)

Anne Koning
 • Wonen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Recreatie en sport

Adri Bom-Lemstra (CDA)

Adri Bom-Lemstra
 • Economie en innovatie

 • Land- en tuinbouw (inclusief faunabeheer)

 • Gezond en veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie)

Hennie Koek

Provinciesecretaris Hennie Koek
 • Provinciesecretaris

Zo werkt de provincie