Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2016

Datum besluit: 10 april 2017


De Voortgangsrapportage lnfrastructuurprojecten 2016 geeft inzicht in de ontwikkeling van de infrastructuurprojecten uit het onderdeel 'Aanleg' van het Programma Zuid-Hollandse lnfrastructuurprojecten, met een provinciale bijdrage van €1 miljoen of meer over het afgelopen jaar. De voortgangsrapportage dient ter informatie voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en ter verantwoording over de door Provinciale Staten vastgestelde middelen voor de grote infrastructuele projecten. De afwijkingen in de planningen en de projectbudgetten laten over alle programma's heen een stabiel beeld zien. Voor alle programma's geldt dat de percentages van de afwijkingen op de planningen en de projectbudgetten binnen de begrote streefwaarden blijven.

Type besluit: GS-vergadering