Beantwoording schriftelijke vragen 3279 PvdD inzake bescherming faunabescherming

Datum besluit: 18 april 2017Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot faunabeheerplannen en de uitvoering van de landelijke vrijstelling voor schadebestrijding. In de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij de stand van zaken. De reeds onder de Flora- en faunawet door Gedeputeerde Staten goedgekeurde faunabeheerplannen blijven op grond van het overgangsrecht voorlopig van kracht. Gedeputeerde Staten nemen in aanvulling daarop de benodigde besluiten om het bestrijden van schade door landelijk vrijgestelde soorten doorgang te laten vinden. De volgende lichting faunabeheerplannen wordt door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) voorbereid aan de hand van de recent door Provinciale Staten vastgestelde Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering