Wijziging Samenwerkingsovereenkomst consortium SURF-STAD

Datum besluit: 18 april 2017


De provincie neemt sinds vorig jaar als praktijkpartner deel aan een consortium van 25 partijen rond vraagstukken van zelfrijdende auto's. Het samenwerkingsvoorstel, waarbij de TU-Delft als penvoerder optreedt, richt zich op onderzoek naar de ruimtelijke en transport gevolgen van het introduceren van automatische voertuigen. STAD staat voor Spatial and Transport lmpact of Automated Driving. Als beheerder van ruim 600 kilometer weg en als verantwoordelijke overheid voor de ruimtelijke hoofdstructuur in een sterk verstedelijkte provincie wil Zuid-Holland graag vroegtijdig inzicht hebben in de consequenties van de introductie van zelfrijdende auto's. De praktijkpartners in het project zijn vooral geïnteresseerd in de gevolgen van rijtaakverlichting als de eerste stap naar volledig zelfrijdende auto's. Het programma heeft een doorlooptijd van vijf jaar. Er zullen regelmatig bijeenkomsten plaatsvinden tussen onderzoekers en praktijkmensen om onderzoeksresultaten te presenteren en reacties vanuit de praktijk vroegtijdig te verwerken. Vanwege een aantal technische veranderingen is de overeenkomst gewijzigd en zal deze opnieuw  ondertekend worden.

Type besluit: GS-vergadering